Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Kon­duk­tor do pasa­że­ra: – Pan ma bilet na pociąg oso­bo­wy, a ten jest pospiesz­ny. Nale­ży się dopła­ta. – Powiedz pan maszy­ni­ście, niech jedzie wol­niej, mnie się nie śpie­szy – ja mam czas.

Żona robi wyrzu­ty mężo­wi: – Dla­cze­go ty sta­le mówisz: mój tele­wi­zor, moje miesz­ka­nie, mój samo­chód? Prze­cież jeste­śmy mał­żeń­stwem i wszyst­ko jest wspól­ne! no i cze­go szu­kasz już od dzie­się­ciu minut w tej sza­fie? – Naszych kale­so­nów – posłusz­nie odpo­wia­da mąż.

Baca roz­ma­wia z tury­stą: – Zabi­łem wczo­raj 10 ćmów – mówi baca. – Ciem – popra­wia tury­sta. – A kap­ciem.

Humor z przed­szko­la. Pani przed­szko­lan­ka pyta: Co to jest per­licz­ka? – pude­łecz­ko na per­ły. Jaką mamy teraz porę roku? – liścio­wą. Co to jest sło­nin­ka? – to mały słoń, któ­ry jest dziew­czyn­ką.

Ksiądz na kate­che­zie tłu­ma­czy: – Wię­cej szczę­ścia jest w dawa­niu, ani­że­li w bra­niu. Na to Jasiu: – Mój tata cią­gle to powta­rza i zawsze żyje zgod­nie z tą zasa­dą! Ksiądz zasko­czo­ny pyta: – A kim z zawo­du jest twój tata? – Bok­se­rem!