Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Poli­cjant zatrzy­mu­je samo­chód i mówi do kie­row­cy: – Siód­my raz pana zatrzy­mu­ję i siód­my raz gubi pan ładu­nek! – A ja siód­my raz panu powta­rzam, że jest zima, a ten samo­chód to pia­skar­ka.

Przy­jeż­dża Afry­ka­nin do swo­jej ojczy­zny na waka­cje ze stu­diów z War­sza­wy. – Jak tam w tej Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej? – pyta ojciec. – Dobrze. – Poziom nauki zbli­żo­ny do tego w Oxfor­dzie, gdzie pogłę­bia swą wie­dzę twój brat? – Więk­szy. – A co sądzisz o pol­skiej zimie? – Ta zie­lo­na to jesz­cze może być, ale tej bia­łej dru­gi raz mogę nie prze­żyć.

Zimą w chat­ce sie­dzi sta­ru­szek. Na zewnątrz wichu­ra i zamieć. Nagle sta­ru­szek sły­szy głos mło­de­go czło­wie­ka: – Dziad­ku, drze­wo wam nie jest potrzeb­ne? – Nie, dzię­ku­ję! – odpo­wia­da sta­ry czło­wiek. Na dru­gi dzień wycho­dzi z chat­ki, patrzy, a drze­wa nie ma.

Zima. Dwa jele­nie sto­ją przy paśni­ku i żują ospa­le sia­no. W pew­nej chwi­li jeden z nich mówi: – Wiesz, tak bar­dzo chciał­bym, żeby już była wio­sna. – Tak ci mróz doskwie­ra? – Nie, tyl­ko już mi obrzy­dło to sto­łów­ko­we jedze­nie!