Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Mówi kole­ga do kole­gi: – Co to zna­czy PKP? A dru­gi kole­ga na to: – Pocze­kaj, Kie­dyś Przy­je­dzie.

Pani do Jasia: – Jasiu znasz Mic­kie­wi­cza, Sien­kie­wi­cza i Maku­szyń­skie­go? – A czy pani zna Łyse­go, Gru­be­go lub Zen­ka? – Nie… – To co mnie pani stra­szy swo­ją ban­dą?!

– Co powi­nien wie­dzieć stu­dent? – Wszyst­ko! – Co powi­nien wie­dzieć asy­stent? – Pra­wie to wszyst­ko, co stu­dent. – A adiunkt? – W jakiej książ­ce jest to, co powi­nien wie­dzieć stu­dent.  Docent? – Gdzie jest ta książ­ka. – A co powi­nien wie­dzieć pro­fe­sor? – Gdzie jest docent…

Na bra­mie soł­ty­sa wisi tablicz­ka „uwa­ga zły pies”, następ­ne­go dnia ktoś dopi­sał: „bez zym­bów”, a soł­tys domalował:„ale zamym­le na śmierć”.