Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Pewien nie­do­wia­rek mówi do kapła­na: – Chrze­ści­jań­stwo ist­nie­je już dwa tysią­ce lat, a ja nie widzę, by ludzie przez ten czas choć tro­chę zmie­ni­li się na lep­sze. Kapłan na to: – Woda ist­nie­je od miliar­dów lat, a niech pan się przyj­rzy swo­jej szyi!

– No i co tam ksiądz mówił na kaza­niu? – pyta ojciec syna. – Mówił, że rodzi­ce nie powin­ni wypy­ty­wać o to swo­ich dzie­ci tyl­ko sami mają przyjść do kościo­ła.

– Jak naj­czę­ściej infor­ma­ty­cy zwra­ca­ją się do swo­ich żon? – Ty moja Mysz­ko…

Antoś wra­ca do domu z przed­szko­la cały podra­pa­ny na twa­rzy. Mama prze­stra­szo­na pyta: – Jasiu! Co się sta­ło?! – Dzi­siaj było mało dzie­ci w przed­szko­lu. – Dobrze, ale co to ma wspól­ne­go z two­imi zadra­pa­nia­mi?! – Pani kaza­ła nam usta­wić się w kół­ko, zła­pać za rącz­ki i tań­czyć dooko­ła cho­in­ki.

Jaś patrzy na mamę, któ­ra pró­bu­je uspo­ko­ić jego młod­sze­go bra­cisz­ka: – Mamo, czy to anio­łek przy­niósł nam go z nie­ba? – pyta. – Tak, Jasiu! – To ja się wca­le nie dzi­wię, że go stam­tąd wyrzu­ci­li!