Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Wika­riusz na kate­che­zie pyta dzie­ci: – Ile mamy przy­ka­zań Bożych? – Dzie­sięć – odpo­wia­da­ją dzie­ci. – Dobrze – mówi wika­riusz. – A ile kościel­nych? – Dwóch – pan Gie­nio i pan Józio.

Koniec roku szkol­ne­go. Jasiu przy­cho­dzi do domu po roz­da­niu świa­dectw i mówi: – Tato, dobra wia­do­mość, szko­ła prze­dłu­ży­ła ze mną kon­trakt na 6 kla­sę.

– Tatu­siu, czy zda­jesz sobie spra­wę, że mama jest lep­szym kie­row­cą niż ty? – Chy­ba żar­tu­jesz? – Uwierz mi. Sam tłu­ma­czy­łeś, że przy zacią­gnię­tym hamul­cu ręcz­nym samo­chód nie ruszy z miej­sca, a mama wczo­raj prze­je­cha­ła pra­wie 15 kilo­me­trów!

Roz­pacz­li­wie pła­czą­ce­go syna pyta ojciec: – Dla­cze­go pła­czesz syn­ku? – Zgu­bi­łem 10 zł – odpo­wia­da syn. – Nie płacz, dam ci 10 zł. Dziec­ko się uspo­ko­iło, a po chwi­li wpa­da jesz­cze w więk­szą roz­pacz. – Co się sta­ło syn­ku? – pyta ojciec. – Gdy­bym nie zgu­bił tam­tych 10 zł, to miał­bym teraz 20 zł.

Pani do Jasia: – Jasiu, czy tata nadal odra­bia za cie­bie lek­cje? – Nie… Ta ostat­nia jedyn­ka go zała­ma­ła.