Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Modli­twa dziec­ka: „Dzia­dek umarł wczo­raj i jest już w dro­dze do Cie­bie. Pro­szę, bądź dla nie­go miły, mów nie­co gło­śniej, bo nie­do­sły­szy i posadź mię­dzy miły­mi pania­mi, bo wte­dy zawsze jest w dobrym humo­rze”.

Koniec roku szkol­ne­go. Synek przy­cho­dzi ze szko­ły. – Tato, Ty to masz szczę­ście do pie­nię­dzy. – Dla­cze­go? – Nie musisz kupo­wać ksią­żek na przy­szły rok – zosta­ję w tej samej kla­sie.

Pod­czas dłuż­sze­go wyjaz­du żona dzwo­ni do męża: – Kar­misz kota? – Tak. – A ryb­ki? – Kocha­nie… To nie był łatwy wybór.

Węd­karz zło­wił zło­tą ryb­kę, któ­ra mówi: – Wypuść mnie, a speł­nię two­je życze­nie. – Dobra, chcę mieć auto­stra­dę stąd aż na Wyspy Kana­ryj­skie – wyzna­je węd­karz. – Ale ja jestem małą ryb­ką, nie dam rady. – No dobrze, to odpo­wiedz mi na pyta­nie: jak zro­zu­mieć kobie­ty? – Jaką chcesz mieć tę auto­stra­dę dwu- czy trzy­pa­smo­wą? – pyta ryb­ka.

– Dla­cze­go się pan spóź­nił do pra­cy? – Sze­fie, ude­rzy­łem gło­wą w róg podusz­ki i stra­ci­łem przy­tom­ność na dwie godzi­ny.