Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

– Baco, umie­cie powie­dzieć chrząszcz brzmi w trzci­nie? – A cze­mu ni. – No to mów­cie. – Chro­bok bur­czy w tro­wie.

– Jak szyb­ko i sku­tecz­nie stra­cić na wadze? – Kupić wagę za 200 zł, a sprze­dać za 100 zł.

Bar­dzo poboż­ny biz­nes­men co tydzień wycho­dząc z kościo­ła dawał żebra­ko­wi 10 zł, i tak przez kil­ka lat. Pew­nej nie­dzie­li biz­nes­men daje żebra­ko­wi tyl­ko 5 zł. Ten obu­rzo­ny pyta: – Ej, cze­go tyl­ko 5 zł, zawsze było 10 zł? Na to biz­nes­men: – W tym roku posła­łem syna na stu­dia… Na to żebrak: – No dobrze, ale dla­cze­go na mój koszt?

Mały Jasiu ma uro­dzi­ny i wypa­tru­je przez okno gości. Nagle mówi do mamy: – Mamo wujek i cio­cia idą! – Nie mówi się wujek i cio­cia tyl­ko wujo­stwo. Wyglą­da dalej. – Mamo kuzyn i kuzyn­ka idą! – Jasiu nie mówi się kuzyn i kuzyn­ka tyl­ko kuzy­no­stwo. Patrzy dalej, wtem zauwa­żył bab­cię i dziad­ka i mówi do mamy: – Mamo dzia­do­stwo idzie.