Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

– Baco, czy moż­na tu gdzieś kupić czę­ści zamien­ne do samo­cho­du? – Zaraz za wio­ską jest ostry zakręt nad urwi­skiem, a czę­ści leżą na dole…

Ojciec pyta Ada­sia: – Co robi­li­ście dziś na mate­ma­ty­ce? – Szu­ka­li­śmy wspól­ne­go mia­now­ni­ka. – Coś podob­ne­go! Kie­dy ja byłem w szko­le, też szu­ka­li­śmy wspól­ne­go mia­now­ni­ka! Że też nikt go do tej pory nie zna­lazł…

Dzia­dek Sta­siek par­ku­je sta­re­go roz­gru­cho­ta­ne­go malusz­ka pod Sej­mem. Wyska­ku­je ochro­niarz: – Panie, zjeż­dżaj pan stąd! To jest Sejm, tu się krę­cą posło­wie i sena­to­ro­wie! Dzia­dek na to: – Ja się nie boję, mam alarm!

Jak brzmi naj­mil­szy zwrot w języ­ku pol­skim? – Zwrot podat­ku!

Na egza­mi­nie. Po kil­ku zada­nych pyta­niach pro­fe­sor mówi do stu­den­ta: – Leje pan wodę. – Panie pro­fe­so­rze, cóż zro­bić, sko­ro temat jak rze­ka.