Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Do Nowa­ków przy­je­cha­ła w odwie­dzi­ny bab­cia. – Wnu­siu, dobrze się cho­wasz? – pyta. – Sta­ram się – wzdy­cha Pawe­łek. – Ale mama i tak zawsze mnie znaj­dzie i wyką­pie…

– Dla­cze­go Pan nic nie robi? – stro­fu­je szef pra­cow­ni­ka. – Prze­cież szef zawsze powta­rza, że „co masz zro­bić jutro, zrób dziś”, a jutro zaczy­na się week­end.

W par­ku, na ław­ce leży książ­ka. Widzi ją stu­dent pra­wa. Zaczy­na czy­tać: – Eee tam. Żad­nych opi­sów mor­derstw, popeł­nia­nych prze­stępstw… To nie dla mnie. Widzi ją stu­dent mate­ma­ty­ki: – Eee tam. Żad­nych wzo­rów, zadań alge­bra­icz­nych… To nie dla mnie. Pod­no­si ją stu­dent medy­cy­ny: – O! „Pan Tade­usz”! Nie wiem, co to jest, ale mogę nauczyć się na pamięć.

Szef pyta sekre­tar­ki: – Czy wysła­ła pani faks do Kowal­skie­go? – Tak, wysła­łam. – To niech wyśle pani jesz­cze do Nowac­kie­go. – Ale sze­fie, my nie mamy wię­cej fak­sów.