Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Mał­żeń­stwa czę­sto przy­po­mi­na­ją trzy zako­ny. Na począt­ku Fran­cisz­ka­nów – zapa­trzo­nych w przy­ro­dę. Z cza­sem Domi­ni­ka­nów – moc­nych w sło­wach i argu­men­tach. Po latach już tyl­ko Kame­du­łów – prze­strze­ga­ją­cych regu­ły mil­cze­nia.

W pia­skow­ni­cy sie­dzi grup­ka bawią­cych się dzie­ci. Nagle jed­no z nich zaczy­na pła­kać. Resz­ta pyta co się sta­ło. Pła­czą­cy chło­piec odpo­wia­da: – Zła­ma­ła mi się komór­ka. Po chwi­li doda­je: – Ale to w sumie nic, bo jutro tata kupi mi dru­gą. Na to jeden z towa­rzy­szy zaba­wy komen­tu­je: – Ale dziś będziesz jak wie­śniak kopał łopat­ką.

W pew­nej para­fii odby­wa­ły się uro­czy­sto­ści 50-lecia kapłań­stwa księ­dza senio­ra. Ksiądz pro­boszcz mówił mię­dzy inny­mi: – Pro­śmy moi dro­dzy o licz­ne łaski dla Jubi­la­ta, dzię­ku­je­my za nie­ustan­ną posłu­gę, bo prze­cież – mimo pode­szłe­go wie­ku – cią­gle jest przy zdro­wych zmy­słach.

W szko­le przez radio­wę­zeł poda­no taki komu­ni­kat: – Ucznio­wie pro­sze­ni są o zapi­sy­wa­nie się na listę do pani sto­ma­to­log, któ­ra jest powie­szo­na na drzwiach u dyrek­to­ra.