Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Pana pies szcze­kał przez całą noc – mówi roz­wście­czo­ny sąsiad. – Pro­szę się nie przej­mo­wać, ode­śpi w dzień – odpo­wia­da wła­ści­ciel psa.

Mały mini­strant tłu­ma­czy kole­dze po co są w orga­nach kla­wi­sze czar­ne i bia­łe.  – No widzisz: na czar­nych orga­ni­sta gra na pogrze­bach, a na bia­łych gra na ślu­bach.

– Kowal­ski, zno­wu przy­sze­dłeś do szko­ły bez zeszy­tu. Widzia­łeś ty kie­dyś żoł­nie­rza bez ple­ca­ka i kara­bi­nu? – Tak pro­szę pani. Taki żoł­nierz nazy­wa się gene­rał.

Lot­ni­sko – wie­ża kon­tro­l­na: – Żeby unik­nąć hała­su, zmień­cie kurs o 45 stop­ni w pra­wo. Pilot: – Jaki hałas – jeste­śmy wyso­ko nad zie­mią. Wie­ża: –Taki, kie­dy wasz samo­lot ude­rzy w ten, któ­ry macie przed sobą.

Góry. Malarz malu­je pej­zaż. Pod­cho­dzi baca, patrzy jak arty­sta wier­nie kopiu­je widok i mówi: – Ile to się czło­wiek musi namę­czyć, jak nie ma apa­ra­tu.