Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Tury­sta spo­ty­ka bacę i pyta: – Baco, co robi­cie? – Modlę się. –  A do kogo się modli­cie? – Do Boga. – A widzi­cie Go? – Panoc­ku, a macie wy rozum? – Tak. – A widzie­li­ście ten swój rozum?

Egza­min z zoo­lo­gii: – Co to za ptak? – pyta stu­den­ta pro­fe­sor, wska­zu­jąc na klat­kę, któ­ra jest przy­kry­ta tak, że widać tyl­ko nogi pta­ka. – Nie wiem – mówi stu­dent. – Jak się pan nazy­wa? – pyta pro­fe­sor. Stu­dent pod­cią­ga nogaw­ki. – Niech pan pro­fe­sor sam zgad­nie.

Co panu dole­ga? – pyta lekarz pacjen­ta. – Jestem zestre­so­wa­ny, bo cią­gle mówię sam do sie­bie. – Nie trze­ba się tak tym przej­mo­wać, wie­le osób tak robi… – Tak, ale ze mnie jest potwor­ny nudziarz!

– Zającz­ku, dla­cze­go masz takie krót­kie uszy? – Bo jestem roman­tycz­ny. – Nie rozu­miem. – Wczo­raj sie­dzia­łem na łące i słu­cha­łem śpie­wu sło­wi­ka. Tak się zasłu­cha­łem, że nie usły­sza­łem kosiar­ki…

Gru­pa tury­stów zwie­dza ruiny śre­dnio­wiecz­ne­go zam­ku. Mały chło­piec przy­glą­da się reszt­kom muru i pyta: – Tatu­siu, to tutaj mama uczy­ła się jeź­dzić naszym samo­cho­dem?