Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

humor

Roz­mo­wa kwa­li­fi­ka­cyj­na: – Pro­szę opo­wie­dzieć coś wię­cej o sobie. – Wolał­bym nie, ponie­waż napraw­dę zale­ży mi na tej pra­cy.

Myśli­wy wpadł do niedź­wie­dziej jaski­ni. Roz­glą­da się – pusto, tyl­ko pośrod­ku jaski­ni sie­dzi na noc­ni­ku mały niedź­wia­dek. – Tata w domu? – zapy­tał myśli­wy lękli­wie. – Nie. – A mama – w domu? – Też nie. – No to szcze­nia­ku po tobie! – mruk­nął zło­wiesz­czo myśli­wy, ścią­ga­jąc fuzję z ramie­nia. – BAAAAAABCIAAAAAAAA!!!

Mło­dy czło­wiek zgła­sza się pierw­sze­go dnia w pra­cy w super­mar­ke­cie. Mana­ger obda­rza go uśmie­chem, daje mu mio­tłę i mówi: – Two­im pierw­szym zada­niem będzie poza­mia­ta­nie skle­pu. – Ale ja jestem absol­wen­tem uni­wer­sy­te­tu – odpo­wia­da z obu­rze­niem mło­dy czło­wiek. – O, prze­pra­szam, nie wie­dzia­łem – mówi mana­ger. – Zaraz, daj mi tę mio­tłę, poka­żę ci, jak to się robi.