Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

– Dok­to­rze – pyta pacjent – jak tam moje wyni­ki? Umie­ram z cie­ka­wo­ści! – Hm, chy­ba nie tyl­ko z cie­ka­wo­ści – mam­ro­cze dok­tor.

Mama pyta syn­ka: – Lesiu, napi­sa­łeś już list do Świę­te­go Miko­ła­ja? – Tak mamu­siu: „Kocha­ny Miko­ła­ju, pro­szę o nar­ty, kask oraz gry­pę na zakoń­cze­nie prze­rwy świą­tecz­nej”.

– Chciał­bym wybrać pre­zent dla żony na Miko­łaj­ki. – Czy­li cho­dzi pew­nie o coś droż­sze­go? – Dla­cze­go? – Bo dziś prze­cież już 7 grud­nia…

Nauczy­ciel­ka mate­ma­ty­ki zwra­ca się do kla­sy: – Dziś będzie­my uczyć się mate­ma­ty­ki na kom­pu­te­rach! – Huuurr­ra! Naresz­cie! – cie­szą się ucznio­wie. – Cisza! A teraz kto mi powie, ile będzie osiem kom­pu­te­rów dodać sie­dem­na­ście kom­pu­te­rów?

– No i jak się miesz­ka w aka­de­mi­ku? – mama pyta cór­kę. – Faj­nie! Mają nawet swój wła­sny cere­mo­niał parze­nia her­ba­ty! – ? – Tak! Naj­pierw trze­ba przejść po poko­jach i poszu­kać czy­ste­go kub­ka…