Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Pacjent do oku­li­sty: – I co z moim wzro­kiem, dok­to­rze? – Praw­dę mówiąc, nie­po­ję­te, jak pan w ogó­le tra­fił do moje­go gabi­ne­tu…

– Syn­ku, kie­dy popra­wisz dwój­kę z mate­ma­ty­ki? – Nie wiem, mamu­siu, nauczy­ciel nie wypusz­cza dzien­ni­ka z rąk.

Uni­wer­sy­tet War­szaw­ski, wydział bio­lo­gii, egza­min z bota­ni­ki. Stu­dent sie­dzi już pra­wie godzi­nę i idzie mu coraz gorzej. Pro­fe­sor posta­no­wił mu dać ostat­nią szan­sę:

– No więc zadam panu ostat­nie pyta­nie. Jak pan odpo­wie dosta­je pan trój­kę, jak nie to pan oblał. Niech pan mi powie ile jest liści na tym drze­wie, wska­zu­jąc za okno?

Stu­dent myśli… patrzy na drze­wo… zno­wu myśli, wresz­cie mówi: – Pięć tysię­cy osiem­set czter­dzie­ści dwa! – A skąd pan to wie!? – Ale to już jest dru­gie pyta­nie.