Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

– Mamu­siu, czy możesz wykre­ślić z moje­go listu do Miko­ła­ja cię­ża­rów­kę, a w zamian wpi­sać kopar­kę? – Ale dla­cze­go Jasiu, to już nie chcesz dostać cię­ża­rów­ki? – Chcę, ale wiem, że dosta­nę ją od Was. Widzia­łem w sza­fie.

Na służ­bo­wym kory­ta­rzu spo­ty­ka się dwóch kum­pli: – Cześć sta­ry, kupi­łeś już coś pod cho­in­kę? – Jasne, sto­jak.

Tata pyta syn­ka: – Dla­cze­go napi­sa­łeś w liście, aby św. Miko­łaj przy­niósł ci dwie kolej­ki elek­trycz­ne? – Bo… wiesz tatu­siu, ja też się chcę bawić, kie­dy ty jesteś w domu.

Na lek­cji przed Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia pani roz­ma­wia z dzieć­mi o tym, kim chcia­ły­by zostać w przy­szło­ści. Ucznio­wie wybie­ra­ją zawo­dy akto­rek, pio­sen­ka­rzy, stra­ża­ków, poli­cjan­tów, poli­ty­ków. W koń­cu pani pyta Jasia, kim chciał­by zostać. – Chciał­bym zostać Świę­tym Miko­ła­jem – odpo­wia­da chło­piec. – Czy dla­te­go Jasiu, że Świę­ty Miko­łaj roz­no­si pre­zen­ty i spra­wia tyle rado­ści ludziom? – pyta ura­do­wa­na nauczy­ciel­ka. – Nie, dla­te­go, że Miko­łaj pra­cu­je tyl­ko raz w roku.