Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Den­ty­sta do pacjen­ta: – Naj­moc­niej prze­pra­szam, omył­ko­wo usu­ną­łem panu zdro­wy ząb. – Chwa­ła Bogu, że nie jest pan oku­li­stą!

Baca zatrud­nił się w kopal­ni. Już pierw­sze­go dnia miał pecha, bo wpadł do sta­re­go, zapo­mnia­ne­go szy­bu. Zbie­gli się kole­dzy i mówią: – Ste­fan, jesteś tam? – Jo. – Nic ci się nie sta­ło? – Ni. – To wyłaź stam­tąd. – Kaj nie mogę, bo jesz­cze lecę…

Lek­cja przy­spo­so­bie­nia obron­ne­go, nauczy­ciel pyta dzie­ci: – Któ­re krwo­to­ki są groź­niej­sze: zewnętrz­ne czy wewnętrz­ne? – Wewnętrz­ne. – A dla­cze­go? – Bo trud­niej pacjen­ta oban­da­żo­wać.

– Gospo­da­rzu przez waszą sto­do­łę będzie szła linia kole­jo­wa. Wyra­ża­cie zgo­dę? – Nie zga­dzam się. Nie myśl­cie sobie, że ja nie mam co robić i wro­ta sto­do­ły będę otwie­rał i zamy­kał.

Kon­tro­ler w auto­bu­sie zwra­ca się do pasa­żer­ki: – Czy pani pła­ci­ła za tego psa? – Nie, dosta­łam go w pre­zen­cie.