Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Przy­cho­dzi klient do skle­pu z puz­zla­mi i mówi: – Pro­szę puz­zle z wie­lo­ma czę­ścia­mi. Sprze­daw­czy­ni daje 100 puz­zli. – Niech pani sobie nie żar­tu­je, jestem zawo­dow­cem. Daje mu 500 puz­zli. – Takie to ukła­dam w 10 minut. Daje mu 1000 puz­zli. – Takie moje dzie­ci ukła­da­ją w 30 minut. – To pro­szę podejść sobie na dru­gą stro­nę uli­cy, tam jest pie­kar­nia, kupi sobie pan buł­kę tar­tą i zło­ży roga­la.

Śro­dek nocy. W domu pro­fe­so­ra dzwo­ni tele­fon: – Śpisz? – krzy­czą stu­den­ci. – Śpię – odpo­wia­da zaspa­nym gło­sem pro­fe­sor. – A my się jesz­cze uczy­my!

Zda­rze­nie auten­tycz­ne. Kościel­ny do gru­py zwie­dza­ją­cych kościół: – A na wie­ży mamy sta­ry i wiel­ki dzwon, któ­rym dzwo­ni się na Paster­kę, Rezu­rek­cję, na wybór papie­ża, jak przy­jeż­dża biskup lub jest inne nie­szczę­ście w oko­li­cy.

– Jak to moż­li­we, że Jadzia gra­biąc liście zła­ma­ła nogę?! – Cóż… Spa­dła z drze­wa!