Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

W kla­sie. – Dzie­ci – pyta pani – jaka jest licz­ba mno­ga od sło­wa nie­dzie­la? – Waka­cje!!! – krzy­czą dzie­ci.

Lek­cja pol­skie­go: – Jadziu, podaj pro­szę dwa zaim­ki. – Kto? Ja? – Bra­wo! Szóst­ka!

Otwar­cie nowe­go gma­chu fir­my. Gra­tu­la­cje, uści­ski, kwia­ty. Na jed­nej z wią­za­nek szar­fa: „Nie zapo­mni­my Cie­bie nigdy – Kole­dzy”. Zdzi­wio­ny wła­ści­ciel idzie do kwia­ciar­ni, z któ­rej przy­sła­no kwia­ty. – Ach, przy­sła­li­śmy nie­wła­ści­wy bukiet! – prze­pra­sza kwia­ciar­ka. – Tam­ten poje­chał na pogrzeb! – Co było na szar­fie? – „Gra­tu­la­cje z powo­du wspa­nia­łej loka­li­za­cji”…

Rodzi­na w restau­ra­cji. Ojciec do kel­ne­ra: – Pro­szę zapa­ko­wać te reszt­ki. Weź­mie­my dla psa. – Tatu­siu, hura! Napraw­dę kupisz nam pie­ska?! – cie­szą się dzie­ci.

Mał­żeń­stwo wra­ca z wizy­ty od teściów. Mąż mówi: − Ależ ja nie twier­dzę, że two­ja mama źle gotu­je, ale już rozu­miem, dla­cze­go two­ja rodzi­na żar­li­wie modli się przed obia­dem!