Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Żona przy­mil­nie zwra­ca się do męża: – Kotecz­ku, kupisz mi nowe futro? – Dla­cze­go, żabecz­ko… Prze­cież to sta­re wyglą­da jesz­cze bar­dzo dobrze… – Aha! Widzisz, sam uwa­żasz, że jest sta­re…

– Nie wiem, jak to robisz – mówi biz­nes­men do biz­nes­me­na – ale zauwa­ży­łem, że choć zaczy­na­cie pra­cę o 8.30, pra­cow­ni­cy przy­cho­dzą dużo wcze­śniej. – To pro­ste! Mamy 30 pra­cow­ni­ków, a ja kaza­łem zro­bić par­king na 15 samo­cho­dów…

Nauczy­ciel­ka besz­ta ucznia: – Kto napi­sał za cie­bie tę pra­cę?! Nie zro­bi­łeś tego samo­dziel­nie, nawet nie masz poję­cia o tema­cie! Za karę na jutro napi­szesz sto razy „Będę samo­dziel­nie odra­biał lek­cje”, a twój tata sto razy to pod­pi­sze!

– Mamo, jaki jest sku­tecz­ny prze­pis na dobry i szyb­ki obiad, taki, żeby sma­ko­wał i żeby się nie zmę­czyć pod­czas przy­go­to­wań? – pyta dora­sta­ją­ca cór­ka. – Jest taki i to nie­za­wod­ny: obiad u mamy lub teścio­wej!