Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

– Tatu­siu, jak byłeś mały, to dosta­wa­łeś od swo­je­go taty lanie? – pyta synek. – Oj, dosta­wa­łem! – A dzia­dek od swo­je­go taty? – Jesz­cze jak! – A pra­dzia­dek? – Jasne! Cze­mu o to pytasz? – Bo zasta­na­wiam się, kto to kie­dyś zaczął…

Week­end na dział­ce. Zaczy­ta­na w książ­ce żona mówi do męża: – Kocha­nie, pod­lej kwia­ty na grząd­kach. – Zosień­ko, ale pada deszcz. – Nie marudź, po pro­stu załóż pele­ry­nę!

Spóź­nio­ny widz przy­cho­dzi do teatru. Bile­ter­ka pro­wa­dzi go na miej­sce: – Pro­szę pana, jest aku­rat wol­ne miej­sce z brze­gu rzę­du, to pro­szę usiąść wła­śnie tam. Tyl­ko cichut­ko, cichut­ko… – A co, wszy­scy widzo­wie już śpią?!

W restau­ra­cji gość mówi do kel­ne­ra: – Pro­szę pana, ta zupa mi nie odpo­wia­da! – Aha – mówi kel­ner z namy­słem. – A czę­sto zda­rza się panu roz­ma­wiać z zupą?