Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Dyrek­tor roz­ma­wia z kan­dy­da­ta­mi na głów­ne­go księ­go­we­go, zada­jąc każ­de­mu z nich pyta­nie: ile jest dwa razy dwa? – Czte­ry – pada­ją kolej­ne odpo­wie­dzi. Ostat­ni kan­dy­dat mówi coś inne­go: – A ile pan sobie życzy? – To pan ma tę pra­cę!

Szko­ła nauki jaz­dy. Wcho­dzi zgar­bio­ny sta­ru­szek, pod­pie­ra­jąc się lasecz­ką. – Słu­cham? W czym może­my pomóc? – Czy orga­ni­zu­je­cie pań­stwo kur­sy na pra­wo jaz­dy do pro­wa­dze­nia auto­bu­sów? – Owszem, czy to dla pana wnu­ka? – Nie. Wła­śnie byłem na bada­niach, żeby prze­dłu­żyć moje zwy­kłe pra­wo jaz­dy i lekarz powie­dział, że w moim wie­ku naj­le­piej jeź­dzić auto­bu­sem. No więc jak?!

Sesja, wyni­ki fatal­ne. Stu­dent pyta kole­gę: – Jak napi­sać ojcu, że zno­wu obla­łem egza­min. – Wiesz, napisz mu: „Już po egza­mi­nie. U mnie nic nowe­go”.