Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

W apte­ce: – Dosta­nę jakiś sku­tecz­ny śro­dek na odchu­dza­nie? – Tak. Pla­stry. – A gdzie się je przy­kle­ja? – Na usta!!!

Dwie sar­ny sto­ją przy paśni­ku. – Nie mogę docze­kać się wio­sny. – Zim­no, co? – Nie. Mam dość tego sto­łów­ko­we­go jedze­nia!

Sąsiad­ka do sąsiad­ki: – Sły­sza­łaś, Jadwi­ga naresz­cie zrzu­ci­ła wagę! Z ósme­go pię­tra! – A Zofia wła­śnie podob­no zaczę­ła o swo­ją wagę dbać: odku­rza ją dwa razy dzien­nie!

– Panie Wacła­wie, czy jest jakiś odzew po tym, jak dali­śmy ogło­sze­nie, że szu­ka­my ochro­nia­rza?  – Ależ bły­ska­wicz­ny! Od razu pierw­szej nocy nas okra­dli…

W restau­ra­cji kel­ner pod­cho­dzi do sto­li­ka gości: – Czym mogę słu­żyć? Dodam, że nasz lokal sły­nie ze śli­ma­ków. – O, to nic nowe­go. Przed­wczo­raj obsłu­gi­wał nas jeden z nich.