Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Pacjent w szpi­ta­lu do pie­lę­gniar­ki: – Ale to lekar­stwo nie­do­bre. Obrzy­dli­wość! – To nie lekar­stwo. To obiad!

– Kowal­ski, oto two­ja pra­ca. Bez­na­dziej­na! Jak jeden czło­wiek może w tak krót­kim tek­ście zro­bić tyle błę­dów?! – Jak to jeden – obu­rza się uczeń. – Poma­ga­ła mi mama, sio­stra i dzia­dek!

Hra­bia besz­ta loka­ja: – To skan­dal, od pół­go­dzi­ny dzwo­nię i dzwo­nię, a ty nie przy­cho­dzisz!

– Nie sły­sza­łem, jaśnie panie. – To mogłeś przyjść i powie­dzieć, że nie sły­szysz!

Jasiu wra­ca ze szko­ły a tata do nie­go mówi: — Zno­wu zgu­bi­łeś klu­cze od domu? — Nie martw się tato, tym razem przy­cze­pi­łem kart­kę z naszym adre­sem.