Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Ksiądz na lek­cji reli­gii pyta dzie­ci: – Co robi­my gdy jest post? Jasio się zgła­sza: – Laj­ku­je­my i udo­stęp­nia­my.

Roz­ma­wia­ją dwaj star­si pano­wie z brzusz­ka­mi: – Podob­no codzien­nie inten­syw­nie upra­wiasz gim­na­sty­kę? – To praw­da. – A możesz już dotknąć swo­ją pra­wą ręką lewą nogę? – Jesz­cze nie, ale już zaczy­nam ją widzieć.

– Dziad­ku, a tobie kie­dy się lepiej żyło? –Teraz, czy za komu­ny? –Jasne, że za komu­ny! –Dla­cze­go? – Dziew­czy­ny młod­sze były…

Kłót­nia mał­żeń­ska: – Kie­dy za cie­bie wycho­dzi­łam, musia­łam być śle­pa i głu­cha! – zło­ści się żona. – No i widzisz, kocha­nie, z jakich cięż­kich przy­pa­dło­ści wyzdro­wia­łaś przy mnie…

– Praw­da to, że minu­ta śmie­chu wydłu­ża życie o pięć minut? – Zale­ży, z kogo się śmie­je­my.