Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Pani w szko­le pyta Jasia: – Jasiu, masz zada­nie domo­we? – Tak, mam. – To pokaż mi je. Na to Jasiu: – Bło­go­sła­wie­ni, któ­rzy nie widzie­li, a uwie­rzy­li.

Pro­fe­sor pod­czas wykła­du wście­ka się na spóź­nial­skich: – To nie są wykła­dy, to jest Wędrów­ka Ludów! W tym momen­cie, moc­no spóź­nio­ny wpa­da na salę zagra­nicz­ny stu­dent. Pro­fe­sor wyda­je się, że wybuch­nie, ale w koń­cu uspa­ka­ja się ze sło­wa­mi: – Panu wyba­czam, pan z dale­ka…

– Bab­ciu, masz cukie­recz­ki? – Oczy­wi­ście Jasiu, daj rącz­kę, to ci nasy­pię. – A możesz nasy­pać na rącz­kę tatu­sio­wi? – Jasiu, jak ty bar­dzo kochasz tatu­sia! – Kocham, bo tatuś ma więk­szą rącz­kę!

Przy­cho­dzi pra­cow­nik do dyrek­to­ra: – Jestem zmu­szo­ny pro­sić pana o pod­wyż­kę, ponie­waż inte­re­su­ją się mną trzy fir­my. – A mogę wie­dzieć jakie to fir­my? – pyta dyrek­tor. – Elek­trow­nia, gazow­nia i wodo­cią­gi miej­skie.

– Mamu­siu, wiem już, jakie kupi­my zwie­rząt­ko, żeby było eko­no­micz­ne! – Jakie, Igor­ku? – Tygry­sa! – ??? – Tygry­sów nie trze­ba kar­mić. W ZOO napi­sa­li, że jest nawet zakaz kar­mie­nia tygry­sów.