Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Humor

Przed­szko­lak pyta kole­gę: – Co dosta­łeś na pre­zent pod cho­in­kę? – Trąb­kę. – Mówi­łeś, że dosta­niesz lep­sze pre­zen­ty!!! – No wiesz! Prze­cież to super pre­zent! Dzię­ki tej trąb­ce zara­biam codzien­nie zło­tów­kę! – Jak to? W jaki spo­sób? – Tata mi daje. Żebym prze­stał trą­bić!

 

– Powiedz, tato, czym się zaj­mo­wał Józef? – Był cie­ślą i budo­wał domy. – A Mary­ja, co robi­ła? – Była w domu i opie­ko­wa­ła się Jezu­sem. – To dla­cze­go dali Go do żłób­ka?

 

Jasio pyta Tatę: – Jak myślisz, ile kilo­me­trów jest z War­sza­wy do Lubli­na? – Sto osiem­dzie­siąt – odpo­wia­da Tata. – A z powro­tem? – dopy­tu­je Jasio – Tyle samo. – Nie­moż­li­we! Prze­cież mię­dzy Gwiazd­ką a Nowym Rokiem jest tyl­ko jeden tydzień, a mię­dzy Nowym Rokiem a Gwiazd­ką pra­wie cały rok!

 

Bab­cia pyta się wnucz­ka: – Tom­ku, co chcesz dostać pod cho­in­kę? – Tę cię­ża­rów­kę, któ­rą dzia­dek trzy­ma pod podusz­ką.

 

Sekre­tar­ka mówi do sze­fa: – Panie pre­ze­sie, zima przy­szła! – Jestem zaję­ty, powiedz jej żeby przy­szła jutro! Albo naj­le­piej niech wcze­śniej zadzwo­ni, to umó­wisz ją na kon­kret­ną godzi­nę.