Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

II Rekolekcje dla Rodziców w żałobie po stracie dziecka

II Rekolekcje dla Rodziców w żałobie po stracie dziecka

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Życia Czło­wie­ka, Wydział Dusz­pa­ster­stwa Rodzin Archi­die­ce­zji Kra­kow­skiej, Dusz­pa­ster­stwo Rodzin Die­ce­zji San­do­mier­skiej,
Dusz­pa­ster­stwo Rodzi­ców po Stra­cie Dziec­ka  przy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, Ośro­dek For­ma­cji Litur­gicz­nej w Zawi­cho­ście zapra­sza­ją na:

II Reko­lek­cje dla Rodzi­ców w żało­bie po stra­cie dziec­ka
Tobie, Panie, zaufa­łem…
30 kwiet­nia (wto­rek) — 3 maja (pią­tek) 2019 r.

Ośro­dek For­ma­cji Litur­gicz­nej w Zawi­cho­ście k. San­do­mie­rza (die­ce­zja san­do­mier­ska)

Reko­lek­cje adre­so­wa­ne do rodzi­ców prze­ży­wa­ją­cych żało­bę po śmier­ci dziec­ka naro­dzo­ne­go i nie­na­ro­dzo­ne­go.

Pro­gram:

 • kon­fe­ren­cje ducho­we
 • kie­row­nic­two ducho­we
 • warsz­ta­ty psy­cho­lo­gicz­ne
 • modli­twa o umoc­nie­nie w żało­bie
 • moż­li­wość przy­ję­cia szka­ple­rza św. Domi­ni­ka Savio

Pod­czas reko­lek­cji będzie spra­wo­wa­na Msza Świę­ta z zawie­rze­niem zmar­łe­go dziec­ka Boże­mu Miło­sier­dziu pod prze­wod­nic­twem ks. bp. dr. Krzysz­to­fa Nit­kie­wi­cza — ordy­na­riu­sza die­ce­zji san­do­mier­skiej. Msza świę­ta adre­so­wa­na jest szcze­gól­nie do rodzi­ców dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych, któ­re nie mia­ły wła­sne­go pogrze­bu.

Pro­wa­dzą­cy:

 • reko­lek­cjo­ni­sta: ks. dr Janusz Kościel­niak – opie­kun Dusz­pa­ster­stwa Rodzi­ców po Stra­cie Dziec­ka przy Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach
 • wpro­wa­dze­nie do modli­twy lec­tio divi­na: s. dr Anna Hysz­ko CHR — dyrek­tor Ośrod­ka For­ma­cji Litur­gicz­nej w Zawi­cho­ście
 • psy­cho­log — mgr Ali­cja Fur­ma­nik

Zakwa­te­ro­wa­nie:

 • Ośro­dek For­ma­cji Litur­gicz­nej św. Jana Chrzci­cie­la, ul. 11 listo­pa­da 5, 27–630 Zawi­chost k. San­do­mie­rza
 • koszt udzia­łu – 240 zł od oso­by (noc­leg z peł­nym wyży­wie­niem)
 • licz­ba miejsc ogra­ni­czo­na
 • oso­by podró­żu­ją­ce auto­ka­rem zosta­ną ode­bra­ne przez orga­ni­za­to­rów reko­lek­cji z dwor­ca auto­bu­so­we­go w San­do­mie­rzu i dowie­zio­ne do Ośrod­ka For­ma­cji Litur­gicz­nej w Zawi­cho­ście

Zapi­sy do 20 kwiet­nia 2019 r. Piotr Guz­dek pod nr tel. 667–837–106.

Reko­lek­cje sta­no­wią przy­go­to­wa­nie do II Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ki Rodzin Dzie­ci Utra­co­nych do Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia w Kra­ko­wie-Łagiew­ni­kach, któ­ra odbę­dzie się w sobo­tę, 1 czerw­ca 2019 r., w Dzień Dziec­ka.