Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

In vitro – dlaczego nie wolno

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Meto­da in vitro wią­że się z bru­tal­ną inge­ren­cją w orga­nizm kobie­ty i selek­cją embrio­nów. Poja­wia się poważ­ny pro­blem etycz­no-moral­ny. Co zro­bić z tymi poczę­ty­mi dzieć­mi? Zamro­zić? Jak dłu­go mogą one w tym sta­nie ist­nieć? Czy po jakimś cza­sie będzie moż­na ponow­nie z tego embrio­nu sko­rzy­stać, wsz­cze­pia­jąc je w łono tej samej kobie­ty? (…) Z punk­tu widze­nia nauki Kościo­ła, meto­da in vitro jest nie­zgod­na z moral­no­ścią kato­lic­ką, ale czło­wiek, któ­ry dzię­ki niej się uro­dził zasłu­gu­je na peł­ny sza­cu­nek. Moż­li­wo­ści tech­nicz­ne, jakie zwią­za­ne są z roz­wo­jem współ­cze­snej medy­cy­ny, pozwa­la­ją na to, żeby mogły począć się dzie­ci meto­dą in vitro, ale tutaj chciał­bym wró­cić do pod­sta­wo­wej zasa­dy, o któ­rej wie­lo­krot­nie mówił Jan Paweł II spo­ty­ka­jąc się z naukow­ca­mi. Nie wszyst­ko, co jest tech­nicz­nie moż­li­we, jest moral­nie dozwo­lo­ne. (…) Mówie­nie o tym, iż in vitro jest meto­dą lecze­nia nie­płod­no­ści to kłam­stwo. (…) Nie­płod­ność pozo­sta­je. Spo­so­bem lecze­nia nie­płod­no­ści, któ­ry jest cią­gle mało popu­lar­ny, a nie­bu­dzą­cy zastrze­żeń moral­nych i zgod­ny z natu­rą czło­wie­ka, jest napro­tech­no­lo­gia.

Frag­ment comie­sięcz­nych „Dia­lo­gów”, któ­re odby­ły się w kra­kow­skiej Bazy­li­ce św. Micha­ła Archa­nio­ła i św. Sta­ni­sła­wa Bisku­pa w Kra­ko­wie, 18 X 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski