Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Istota kapłaństwa

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Na tajem­ni­cę kapłań­stwa skła­da się celi­bat, modli­twa litur­gicz­na, medy­ta­cja Sło­wa Boże­go i wyrze­cze­nie się dóbr mate­rial­nych. Co to jest medy­ta­cja Sło­wa Boże­go? To zada­nie fun­da­men­tal­ne dla kapła­na Boże­go w Nowym Testa­men­cie. (…) Jezus Chry­stus jest wcie­lo­nym Sło­wem Bożym. Medy­to­wać Sło­wo Boże, zna­czy zatem kar­mić się Cia­łem, któ­re jest nam dane w Eucha­ry­stii jako chleb z nie­ba. Przy­ję­cie Komu­nii otwie­ra czło­wie­ka na zmia­nę powsta­łą mocą dzia­ła­nia Chry­stu­so­we­go krzy­ża. (…) „Ofia­ru­je­my Tobie, Boże, Chleb życia i Kie­lich zba­wie­nia i dzię­ku­je­my, że nas wybra­łeś, aby­śmy sta­li przed Tobą i Tobie słu­ży­li”. W tych sło­wach moż­na odna­leźć dwa cele Chry­stu­so­we­go kapłań­stwa: stać przy Bogu, to zna­czy żyć z Boga, czu­wać i być dla Nie­go. Dzię­ku­jąc Bogu, że może­my stać przy Nim, dzię­ku­je­my tak­że za to, że może­my żyć w Jego obec­no­ści i repre­zen­to­wać innych wobec Boga. Jeste­śmy kapła­na­mi, czy­li pośred­ni­ka­mi tych wszyst­kich próśb, któ­re ludzie skła­da­ją na nasze ręce, aby­śmy my je przed­sta­wia­li Bogu. „Stać przy Panu” to zna­czy tak­że czu­wać, patrząc na bieg cza­su, być otwar­tym na praw­dę, wziąć na sie­bie cię­żar Chry­stu­sa, bio­rąc Jego Sło­wo, praw­dę i miłość. Kapłan musi być goto­wy dać świa­dec­two poprzez swo­je cier­pie­nie.

 Frag­ment kon­fe­ren­cji for­ma­cyj­nej, wygło­szo­nej dla reko­lek­cjo­ni­stów i misjo­na­rzy Pro­win­cji War­szaw­skiej Redemp­to­ry­stów „Eucha­ry­stia daje życie”, 30 I 2020 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski