Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jak pomóc duszom zmarłych?

ks. Zbigniew Bielas

Ks. Zbi­gniew Bie­las, kustosz Sank­tu­arium Boże­go Miło­sier­dzia przy­po­mi­na nam, jak dobrze prze­żyć uro­czy­stość Wszyst­kich Świę­tych oraz Dzień Zadusz­ny. Przy­wo­łu­je tak­że sło­wa, jakie przed laty zapi­sa­ła w „Dzien­nicz­ku” św. Sio­stra Fau­sty­na Kowal­ska:
„Kie­dy przed dniem Zadusz­nym poszłam na cmen­tarz o sza­rej godzi­nie, cmen­tarz był zamknię­ty, jed­nak uchy­li­łam tro­chę drzwi i powie­dzia­łam, że jeże­li cze­go żąda­cie duszycz­ki, chęt­nie wam zadość­uczy­nię, o ile mi na to regu­ła pozwo­li. Wtem usły­sza­łam te sło­wa: speł­nij wolę Boża – my o tyle jeste­śmy szczę­śli­we, o ile speł­ni­ły­śmy wolę Bożą. Wie­czo­rem przy­szły te dusze i pro­si­ły mnie o modli­twę, modli­łam się wie­le za nie. Wie­czo­rem, kie­dy pro­ce­sja wra­ca­ła z cmen­ta­rza, ujrza­łam całe mnó­stwo dusz, któ­re razem szły z nami do kapli­cy, były modlą­ce się razem z nami. Modli­łam się wie­le, bo mia­łam na to pozwo­le­nie prze­ło­żo­nych”. (Dz 518 – 519)
MP