Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jan Paweł II doktorem Kościoła

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Dwa­dzie­ścia sie­dem lat pon­ty­fi­ka­tu papie­ża Jana Paw­ła II posia­da prze­ło­mo­we zna­cze­nie dla Kościo­ła i świa­ta, tak w kon­tek­ście jego naucza­nia, jak i w kon­tek­ście oddzia­ły­wa­nia spo­łecz­ne­go. (…) Św. Jan Paweł II nie­ustan­nie przy­po­mi­nał naro­dom Euro­py o jej korze­niach, tj. rzym­skim pra­wie, filo­zo­fii grec­kiej i aksjo­lo­gii jude­ochrze­ści­jań­skiej. Papież-Polak wie­dział, że obec­ny kry­zys kul­tu­ro­wy jest potęż­nym dzie­jo­wym wezwa­niem do mądre­go powro­tu do wspól­ne­go dzie­dzic­twa histo­rycz­ne­go, jakim jest chrze­ści­jań­stwo. W tym wzglę­dzie świę­ty Papież stał się praw­dzi­wym nauczy­cie­lem i dok­to­rem Kościo­ła, a w nim istot­nym stró­żem war­to­ści euro­pej­skich, któ­re sta­no­wią nie­usu­wal­ny fun­da­ment współ­cze­snej cywi­li­za­cji. (…) Dzie­dzic­two papie­ża Woj­ty­ły to boga­ta, wie­lo­stron­na i twór­cza syn­te­za wie­lu ludz­kich ście­żek myśle­nia, opar­ta jed­nak na Obja­wie­niu i wier­na depo­zy­to­wi wia­ry. Myśl Jana Paw­ła II jest bowiem na wskroś nowo­cze­sna, ory­gi­nal­na i twór­cza, pozo­sta­jąc jed­no­cze­śnie szla­chet­nie kla­sycz­ną. To Woj­ty­ło­we, trud­ne balan­so­wa­nie mię­dzy tra­dy­cją a nowo­cze­sno­ścią, wnio­sło ogrom­ny powiew świe­żo­ści w życie Kościo­ła, a prze­zeń w uni­wer­sal­ne prze­strze­nie sze­ro­ko rozu­mia­nej kul­tu­ry, poli­ty­ki i nauki.

Frag­ment listu skie­ro­wa­ny do prze­wod­ni­czą­cych Epi­sko­pa­tów świa­ta z proś­bą o popar­cie ini­cja­ty­wy ogło­sze­nia św. Jana Paw­ła II dok­to­rem Kościo­ła, 5 II 2020 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski