Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jednoczmy polskie serca

Ks. Abp Sławoj Leszek Głódź

Dziś tu, w sank­tu­arium na Skał­ce, wobec reli­kwii św. Sta­ni­sła­wa, obroń­cy zasad moral­no­ści chrze­ści­jań­skiej i pogrom­cy nie­pra­wo­ści, trze­ba nam wró­cić do lek­cji prze­szło­ści. 8 maja 1953 roku na Jasnej Górze, w dzień wspo­mnie­nia św. Sta­ni­sła­wa, kard. Ste­fan Wyszyń­ski i bisku­pi pol­scy, w obli­czu wzma­ga­ją­cych się prze­śla­do­wań i prób pod­po­rząd­ko­wy­wa­nia Kościo­ła komu­ni­stom, wysto­so­wa­li memo­riał, któ­ry wień­czy­ły sło­wa: „Rze­czy Bożych na ołta­rzu cesa­rza skła­dać nam nie wol­no. Non possu­mus!” (nie może­my). To non possu­mus zapro­wa­dzi­ło Kar­dy­na­ła Wyszyń­skie­go do ponad­trzy­let­nie­go uwię­zie­nia. A w kon­se­kwen­cji do wiel­kie­go, moral­ne­go zwy­cię­stwa.

Dziś w pol­skiej prze­strze­ni publicz­nej gło­śno od pro­jek­tów, na któ­re my, ludzie wia­ry, jeste­śmy zobo­wią­za­ni wyra­zić nasze, współ­cze­sne non possu­mus. Pod­wa­ża­nie świę­to­ści rodzi­ny, hanieb­ne pró­by jej zrów­na­nia z luź­ny­mi związ­ka­mi lub ze związ­ka­mi osób tej samej płci, ata­ki na świę­tość życia, przy­ka­za­nia Deka­lo­gu. Ujmo­wa­ne dziś w per­spek­ty­wie zbli­ża­ją­cych się wybo­rów. For­mu­ło­wa­nie wybie­ga­ją­cych w przy­szłość amo­ral­nych i nihi­li­stycz­nych dekla­ra­cji, pro­jek­tów. Nie lek­ce­waż­my tej sytu­acji.

Sys­tem demo­kra­tycz­ny wypo­sa­ża nas w pro­sty i sto­sow­ny instru­ment, aby temu zapo­biec. Aby posta­wić tamę anty­chrze­ści­jań­skiej agre­sji. Nie zezwo­lić na usta­wo­we zmia­ny wymie­rzo­ne prze­ciw fun­da­men­tom moral­no­ści, prze­ciw war­to­ściom chrze­ści­jań­skie­go życia. Wypo­wie­dzieć gło­śno i wyraź­nie – non possu­mus.

17 wrze­śnia 1253 roku, w Asy­żu, w jed­nym z ducho­wych cen­trów śre­dnio­wiecz­nej Euro­py, opro­mie­nio­nym świę­to­ścią życia św. Fran­cisz­ka, papież Inno­cen­ty IV doko­nał kano­ni­za­cji świę­te­go Sta­ni­sła­wa. Bisku­pa nasze­go naro­du i bisku­pa chrze­ści­jań­skiej Euro­py, któ­ra wte­dy sta­no­wi­ła spój­ną całość. Idą­cą dro­ga­mi swej histo­rii za Chry­stu­so­wym Krzy­żem.

Świę­ty Jan Paweł II czę­sto nam przy­po­mi­nał, że nasze uczest­nic­two w Unii Euro­pej­skiej, któ­re trwa już 15 lat, ma słu­żyć tak­że roz­po­zna­wa­niu i przy­swa­ja­niu sobie jej chrze­ści­jań­skich korze­ni. Szla­chet­ne­go pro­jek­tu jej twór­ców, chrze­ści­jań­skich poli­ty­ków. Aby zaskle­pić wojen­ne rany, wydo­być się z ducho­we­go zatra­ce­nia, pod­ję­li dzie­ło two­rze­nia euro­pej­skiej jed­no­ści w opar­ciu o jej chrze­ści­jań­skie dzie­dzic­two, któ­re przez wie­ki sta­no­wi­ło siłę twór­czą Euro­py, jej histo­rycz­nej i reli­gij­nej toż­sa­mo­ści.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas uro­czy­stej Mszy św., odpra­wio­nej po pro­ce­sji ku czci św. Sta­ni­sła­wa BM na kra­kow­skiej Skał­ce, 12 V 2019 r.

ks. abp Sła­woj Leszek Głódź
Metro­po­li­ta Gdań­ski