Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jedność jest wolą Boga dla nas Gościnność jest ważną cnotą ekumeniczną

Papież Franciszek

Dro­dzy bra­cia i sio­stry, dzień dobry!

Dzi­siej­sza kate­che­za jest dopa­so­wa­na do Tygo­dnia Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan. Tego­rocz­ny temat, jakim jest gościn­ność, został opra­co­wa­ny przez wspól­no­ty z Mal­ty i Gozo, wycho­dząc z frag­men­tu Dzie­jów Apo­stol­skich, opo­wia­da­ją­ce­go o gościn­no­ści oka­za­nej przez miesz­kań­ców Mal­ty świę­te­mu Paw­ło­wi i jego towa­rzy­szom podró­ży, któ­rzy wraz z nim byli roz­bit­ka­mi. Wła­śnie do tego wyda­rze­nia odnio­słem się w kate­che­zie sprzed dwóch tygo­dni. (…)

Naj­mil­si, gościn­ność jest waż­na, gościn­ność jest waż­ną cno­tą eku­me­nicz­ną. Ozna­cza przede wszyst­kim uzna­nie, że inni chrze­ści­ja­nie są napraw­dę naszy­mi brać­mi i sio­stra­mi w Chry­stu­sie. Jeste­śmy brać­mi. Ktoś tobie powie: Ten pro­te­stant? Ten pra­wo­sław­ny? Tak, jeste­śmy brać­mi w Chry­stu­sie. (…) Przy­ję­cie chrze­ści­jan innej tra­dy­cji ozna­cza przede wszyst­kim oka­zy­wa­nie miło­ści Boga wzglę­dem nich, ponie­waż są dzieć­mi Boży­mi, a naszy­mi brać­mi – i ozna­cza ponad­to tak­że przy­ję­cie tego, co Bóg doko­nał w ich życiu. Gościn­ność eku­me­nicz­na wyma­ga goto­wo­ści wysłu­cha­nia innych, zwra­ca­jąc uwa­gę na ich oso­bi­ste histo­rie wia­ry i dzie­je ich wspól­no­ty, wspól­no­ty wia­ry o innej niż nasza tra­dy­cji wia­ry. (…) Wszy­scy jeste­śmy brać­mi i powin­ni­śmy oka­zy­wać gościn­ność jed­ni dru­gim.

Dzi­siaj morze, na któ­rym roz­bi­li się Paweł i jego towa­rzy­sze, jest po raz kolej­ny nie­bez­piecz­nym miej­scem dla życia innych żeglu­ją­cych. Na całym świe­cie migru­ją­cy męż­czyź­ni i kobie­ty podej­mu­ją ryzy­kow­ne podró­że, aby uciec od prze­mo­cy, uciec od woj­ny, aby uciec od ubó­stwa. (…)

My, jako chrze­ści­ja­nie, musi­my wspól­nie pra­co­wać, aby uka­zać migran­tom miłość Boga, obja­wio­ną przez Jezu­sa Chry­stu­sa. Może­my i musi­my świad­czyć, że ist­nie­je nie tyl­ko wro­gość i obo­jęt­ność, ale że każ­da oso­ba jest cen­na dla Boga i przez Nie­go miło­wa­na. Ist­nie­ją­ce wciąż mię­dzy nami podzia­ły unie­moż­li­wia­ją nam bycie w peł­ni zna­kiem Bożej miło­ści. Wspól­na pra­ca, by żyć gościn­no­ścią eku­me­nicz­ną, szcze­gól­nie wobec tych, któ­rych życie jest naj­bar­dziej bez­bron­ne, uczy­ni nas wszyst­kich, wszyst­kich chrze­ści­jan: pro­te­stan­tów, pra­wo­sław­nych, kato­li­ków – wszyst­kich chrze­ści­jan lep­szy­mi ludź­mi, lep­szy­mi ucznia­mi i bar­dziej zjed­no­czo­nym ludem chrze­ści­jań­skim. Zbli­ży nas jesz­cze bar­dziej do jed­no­ści, któ­ra jest wolą Boga dla nas.

Do Pola­ków Ojciec Świę­ty powie­dział:

Witam ser­decz­nie piel­grzy­mów pol­skich. Bra­cia i sio­stry, Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan zapra­sza nas do ufnej modli­twy o dar jed­no­ści. Zachę­cam was do roz­wa­ża­nia i gor­li­we­go pod­ję­cia hasła tego Tygo­dnia: „Życz­li­wy­mi bądź­my” (por. Dz 28,2). Niech wasze spo­tka­nia eku­me­nicz­ne poru­sza­ją ser­ca, pomo­gą w otwie­ra­niu się na innych, we wza­jem­nym zro­zu­mie­niu, dia­lo­gu, pojed­na­niu i oka­za­niu gościn­no­ści. Was tu obec­nych, waszych bli­skich i tych, któ­rzy odda­ją się posłu­dze na rzecz jed­no­ści chrze­ści­jan, z ser­ca bło­go­sła­wię.

Frag­men­ty kate­che­zy Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, wygło­szo­nej pod­czas audien­cji w auli Paw­ła VI w Waty­ka­nie, 22 stycz­nia br.