Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jest za co dziękować

ks. abp Marek Jędraszewski

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Życia Czło­wie­ka 19 maja świę­to­wa­ło jubi­le­usz XX-lecia. „Trwaj­cie w wiel­kim dzie­le miło­ści, któ­re od Boga pocho­dzi i do czło­wie­ka pro­wa­dzi” –  mówił pod­czas Mszy św. Metro­po­li­ta Kra­kow­ski ks. abp Marek Jędra­szew­ski.

Trwaj­cie w dzie­le miło­ści

Jubi­le­usz XX-lecia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka roz­po­czę­ła Msza św. w koście­le pw. Nie­po­ka­la­ne­go Ser­ca NMP Sióstr Feli­cja­nek w Kra­ko­wie, któ­rej prze­wod­ni­czył ks. abp Marek Jędra­szew­ski, Metro­po­li­ta Kra­kow­ski. W homi­lii skie­ro­wa­nej do wier­nych stwier­dził, że nie wol­no nigdy ule­gać kłam­stwom, któ­re mówią, że czło­wiek jest tyl­ko zlep­kiem komó­rek, zygo­tą. Chrze­ści­ja­nin wie, kto jest jego bra­tem i kocha go miło­ścią ofiar­ną, zdol­ną do poświę­ceń. Taka miłość może nara­żać się świa­tu, jed­nak nauczał jej sam Jezus. „Wie­my, że przy­cho­dzi nam zma­gać się o życie bra­ta w cywi­li­za­cji śmier­ci, któ­ra zmie­rza do samo­za­gła­dy. My na prze­kór temu mamy budo­wać cywi­li­za­cję miło­ści. Tej miło­ści, któ­ra jest z Boga dla dru­gie­go czło­wie­ka” – mówił  Metro­po­li­ta w homi­lii. Ksiądz Arcy­bi­skup przy­po­mniał tak­że, że Bóg stwo­rzył czło­wie­ka jako męż­czy­znę i kobie­tę, bło­go­sła­wiąc ich miło­ści i płod­no­ści. Chrze­ści­ja­nie powin­ni wszę­dzie i za wszel­ką cenę budo­wać cywi­li­za­cję miło­ści, uka­zu­jąc pięk­no życia rodzin­ne­go. „Może­my cier­pieć z powo­du prze­moż­nej cywi­li­za­cji śmier­ci, ale musi­my poko­ny­wać ją siłą miło­ści, któ­ra pły­nie z wyso­ka, od same­go Boga, któ­ry jest miło­ścią – powie­dział ks. Arcy­bi­skup.

Na zakoń­cze­nie jubi­le­uszo­wej Mszy św. ks. abp Marek Jędra­szew­ski wyra­ził wiel­ką wdzięcz­ność dla dzia­łal­no­ści Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka. „Jeste­śmy wszy­scy prze­ko­na­ni, że wła­śnie tego rodza­ju dzia­łal­ność, w spo­sób szcze­gól­nie widocz­ny dla świa­ta, ale też bar­dzo sku­tecz­ny, budu­je cywi­li­za­cję miło­ści. Budu­je zaczą­tek tego nowe­go porząd­ku, któ­ry swo­ją peł­nię osią­gnie w cza­sach osta­tecz­nych, w cza­sach, o któ­rych dziś sły­sze­li­śmy w Apo­ka­lip­sie. Dro­dzy bra­cia i sio­stry! Trwaj­cie w wiel­kim dzie­le miło­ści, któ­re od Boga pocho­dzi i do czło­wie­ka pro­wa­dzi”.

Gala obroń­ców życia

Bez­po­śred­nio po Mszy św., w Kinie „Kijów” odby­ła się jubi­le­uszo­wa gala, któ­rą roz­po­czę­ła pre­mie­ra czwar­tej pły­ty zespo­łu „Jaku­bo­we Muszel­ki”, poświę­co­nej w cało­ści rodzi­nie. Dla młod­szych był to czas dosko­na­łej zaba­wy, a dla star­szych oka­zja do reflek­sji nad war­to­ścią życia. Po wystę­pach dzie­ci, pre­zes Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka Woj­ciech Zię­ba, syn zmar­łe­go przed rokiem dr. inż. Anto­nie­go Zię­by, pod­su­mo­wał 20 lat ist­nie­nia i dzia­łal­no­ści orga­ni­za­cji. Misją Sto­wa­rzy­sze­nia jest tro­ska o ludz­kie życie na każ­dym eta­pie jego roz­wo­ju, a edu­ka­cja jest głów­nym warun­kiem uzna­nia god­no­ści każ­de­go nie­na­ro­dzo­ne­go dziec­ka i przy­zna­nia mu bez­wa­run­ko­we­go pra­wa do życia. Celem Sto­wa­rzy­sze­nia, oprócz tro­ski o sza­cu­nek dla każ­de­go poczę­te­go dziec­ka, jest świad­cze­nie ade­kwat­nej pomo­cy samot­nym mat­kom i ojcom oraz rodzi­nom wycho­wu­ją­cym nie­peł­no­spraw­ne dzie­ci.

Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Obroń­ców Życia Czło­wie­ka zosta­ło zało­żo­ne w 1999 r. w Kra­ko­wie przez dr. inż. Anto­nie­go Zię­bę, któ­ry do koń­ca swo­je­go życia wal­czył o pra­wo do życia dla każ­de­go poczę­te­go dziec­ka. Zawsze nawią­zy­wał do słów Jana Paw­ła II, wypo­wie­dzia­nych w Kal­wa­rii Zebrzy­dow­skiej – naj­więk­sze­go, naj­istot­niej­szym orę­dzia papie­skie­go, nazwa­ne­go „Wezwa­niem do modli­twy”. Sto­wa­rzy­sze­nie swo­ją siłę czer­pie wła­śnie z modli­twy. Jak pod­kre­ślił pre­zes Sto­wa­rzy­sze­nia Woj­ciech Zię­ba, dzia­łal­ność edu­ka­cyj­na i pomoc cha­ry­ta­tyw­na zna­czą­co wpły­nę­ły na zmniej­sze­nie licz­by doko­ny­wa­nych abor­cji w Pol­sce. W ostat­nich 20 latach orga­ni­za­cja przy­go­to­wa­ła naj­bar­dziej nie­sa­mo­wi­te zdję­cia dziec­ka nie­na­ro­dzo­ne­go w łonie mat­ki.  Obie­gły one cały świat. Ponad­to Sto­wa­rzy­sze­nie  zre­ali­zo­wa­ło tak­że 1700 wystaw pre­zen­to­wa­nych w szko­łach, para­fiach, w pol­skim par­la­men­cie, a nawet w Par­la­men­cie Euro­pej­skim. Sto­wa­rzy­sze­nie zor­ga­ni­zo­wa­ło 39 piel­grzy­mek obroń­ców życia na Jasną Górę, a aktu­al­nie pro­wa­dzi pere­gry­na­cję figu­ry Mat­ki Bożej Brze­mien­nej.

Dzia­łal­ność edu­ka­cyj­na Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia

Wysta­wy – 1700

Ulot­ki i arty­ku­ły edu­ka­cyj­ne w pra­sie – 16,7 mln szt.

Bro­szu­ry oprac przez dr. n. med. R. Micha­li­ka i cza­so­pi­smo pro-life „Służ­ba Życiu” – 3 mln egz.

Kon­kurs im. bł. ks. Jerze­go Popie­łusz­ki – 15 edy­cji i 20 tys. prac i uczest­ni­ków

Kon­kurs Aka­de­mic­ki – 3 edy­cje i 61 prac

Książ­ka „Eko­lo­gia Pro­kre­acji” – 10 tys. egz.

Audy­cje w radio i TV – 500

Fil­my pro-life – 485 tys. egz.

Kon­fe­ren­cje i sym­po­zja nauko­we – 12

Lob­bing, listy imien­ne i ape­le – 1,2 mln egz.

Pomoc Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka

Pacz­ki żyw­no­ścio­we – 3,8 tys.

Wypraw­ki szkol­ne – 800

Sta­ła pomoc – 70 rodzin

Pomoc inter­wen­cyj­na – 1,3 tys.

Nagro­dy dla obroń­ców życia

Z oka­zji XX-lecia dzia­łal­no­ści Sto­wa­rzy­sze­nie przy­zna­ło pięć wyróż­nień w dwóch kate­go­riach: „Przy­ja­ciel Życia” oraz „Cichy Boha­ter”. Obroń­cy życia pra­gnę­li w ten spo­sób doce­nić oso­by, któ­re całe swo­je życie poświę­ci­ły ochro­nie życia i god­no­ści naj­słab­szych istot ludz­kich. W pierw­szej kate­go­rii wyróż­nie­ni zosta­li: prof. Wan­da Pół­taw­ska (lekarz psy­chia­tra, pod­czas II woj­ny świa­to­wej wię­zio­na w nie­miec­kim obo­zie kon­cen­tra­cyj­nym w Ravens­brück, przy­ja­ciół­ka św. Jana Paw­ła II, zna­na z bez­kom­pro­mi­so­wych wypo­wie­dzi o god­no­ści dziec­ka poczę­te­go. Zaj­mo­wa­ła się wpły­wem prze­ry­wa­nia cią­ży na psy­chi­kę kobie­ty oraz wpły­wem posta­wy anty­kon­cep­cyj­nej na współ­ży­cie mał­żeń­skie i rodzin­ne), dr n.med. Rafał Micha­lik (pedia­tra, swą służ­bę lekar­ską wią­zał z zaan­ga­żo­wa­niem w obro­nę życia czło­wie­ka, dając przy­kład innym swo­ją posta­wą, współ­twór­ca Fun­da­cji Pro Huma­na Vita i współ­za­ło­ży­ciel Mało­pol­skie­go Oddzia­łu Kato­lic­kie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Leka­rzy Pol­skich), Tere­sa Król (peda­gog i meto­dyk z powo­ła­nia, dzię­ki jej sta­ra­niom do pol­skich szkół zosta­ło wpro­wa­dzo­ne wycho­wa­nie do życia w rodzi­nie) i Ali­cja Grześ­ko­wiak (praw­nik i poli­tyk, mar­sza­łek Sena­tu RP, współ­au­tor­ka pro­jek­tu usta­wy o ochro­nie praw­nej dziec­ka poczę­te­go oraz ini­cja­tor­ka odrzu­ce­nia przez Senat nowe­li­za­cji z 1996 roku usta­wy o pla­no­wa­niu rodzi­ny, ochro­nie pło­du ludz­kie­go i warun­kach dopusz­czal­no­ści prze­ry­wa­nia cią­ży, zało­ży­ciel­ka Fun­da­cji Pomo­cy Samot­nym Mat­kom w Toru­niu). W dru­giej kate­go­rii, „Cichy Boha­ter”, nagro­dę ode­bra­li Anna i Zbi­gniew Kasprzy­ko­wie, rodzi­ce troj­ga dzie­ci, w tym nie­peł­no­spraw­ne­go Karo­la. Jest to wzór miło­ści mał­żeń­skiej i rodzi­ciel­skiej, a sta­tu­et­kę „Cichy Boha­ter” otrzy­ma­li za posta­wę pro-life w codzien­no­ści, wyra­ża­ją­cą się w miło­ści rodzi­ciel­skiej oraz zaan­ga­żo­wa­niu w ochro­nę życia i god­no­ści dzie­ci nie­na­ro­dzo­nych i nie­peł­no­spraw­nych.

Pod koniec jubi­le­uszo­wej gali został wyemi­to­wa­ny film pt. „Inży­nier”. To krót­ka opo­wieść o dr. inż. Anto­nim Zię­bie, zało­ży­cie­lu i wie­lo­let­nim Pre­ze­sie Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka, któ­ry  całe swo­je życie poświę­cił wiel­kiej misji obro­ny życia dziec­ka poczę­te­go.

Joan­na Bana­sik

                 Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej
                 ANDRZEJ DUDA
                 War­sza­wa, 19 maja 2019 roku

Orga­ni­za­to­rzy i Uczest­ni­cy jubi­le­uszo­wych obcho­dów
Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka w Kra­ko­wie

Eks­ce­len­cjo Księ­że Arcy­bi­sku­pie!
Czci­god­ni Kapła­ni, Bra­cia i Sio­stry Zakon­ne!
Sza­now­ne Panie i Sza­now­ni Pano­wie!

Ser­decz­nie pozdra­wiam wszyst­kich przy­by­łych na obcho­dy 20-lecia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka. Z oka­zy jubi­le­uszu gra­tu­la­cje, sło­wa uzna­nia i wdzięcz­no­ści kie­ru­ję do wszyst­kich osób i insty­tu­cji zaan­ga­żo­wa­nych i wspie­ra­ją­cych dzia­łal­ność Sto­wa­rzy­sze­nia. Dzię­ku­ję za pro­mo­wa­nie postaw opar­tych na sza­cun­ku i god­no­ści przy­słu­gu­ją­cych każ­de­mu czło­wie­ko­wi od poczę­cia do natu­ral­nej śmier­ci. Dzię­ku­ję też za aktyw­ną tro­skę i wspie­ra­nie rodzin znaj­du­ją­cych się w potrze­bie, osób samot­nie wycho­wu­ją­cych dzie­ci i opie­ku­nów naj­młod­szych, dotknię­tych nie­peł­no­spraw­no­ścią.

Uwa­żam, że to, jak odno­si­my się do naj­mniej­szych i naj­słab­szych, w tym tak­że jesz­cze nie­na­ro­dzo­nych, oraz jak odpo­wia­da­my na – czę­sto ciche lub w ogó­le nie­wy­po­wie­dzia­ne – woła­nie o pomoc ich rodzi­ców, jest mia­rą nasze­go czło­wie­czeń­stwa i prak­tycz­nym spraw­dzia­nem wier­no­ści chrze­ści­jań­skie­mu dzie­dzic­twu. Chcę Pań­stwu z ser­ca pogra­tu­lo­wać i podzię­ko­wać za to, że swo­ją służ­bą, peł­nio­ną z zaan­ga­żo­wa­niem i poświę­ce­niem, dają Pań­stwo świa­dec­two i wzór, któ­ry inspi­ru­je do dzia­ła­nia inne oso­by i śro­do­wi­ska.

Wresz­cie, dzię­ku­ję Pań­stwu rów­nież jako Pre­zy­dent Rze­czy­po­spo­li­tej, któ­rej Kon­sty­tu­cja stoi na stra­ży oby­wa­te­li i chro­ni życie ludz­kie, będą­ce jed­ną
z fun­da­men­tal­nych war­to­ści w pol­skim pra­wie, tra­dy­cji i oby­cza­jach. Jestem prze­ko­na­ny, że Pań­stwa dzia­łal­ność sta­no­wi waż­ny i cen­ny wkład w dzie­ło budo­wa­nia spo­łe­czeń­stwa i kul­tu­ry opar­tych na poję­ciu dobra wspól­ne­go, życz­li­wo­ści i wza­jem­nej soli­dar­no­ści.

Sądzę, że dzi­siej­szym obcho­dom może towa­rzy­szyć nuta żalu, że nie uczest­ni­czy w nich już zmar­ły przed rokiem śp. dok­tor inży­nier Anto­ni Zię­ba, któ­ry był spi­ri­tus movens Pań­stwa orga­ni­za­cji i jed­nym z lide­rów całe­go ruchu pro-life w Pol­sce. Głę­bo­ko wie­rzę jed­nak, że dla zało­ży­cie­la obec­ny jubi­le­usz
i wszyst­kie Pań­stwa doko­na­nia były­by powo­dem do dumy i rado­ści, a jesz­cze bar­dziej – moty­wa­cją do dal­szych wytrwa­łych dzia­łań na rzecz bliź­nich.

I tego wła­śnie pra­gnę dziś życzyć Pań­stwu: by satys­fak­cja z osią­gnięć
i wspól­ne Świę­to­wa­nie 20-lecia Pol­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Obroń­ców Życia Czło­wie­ka przy­nio­sły wzmoc­nie­nie sił ducho­wych i sta­ły się zachę­tą do kon­ty­nu­owa­na sta­rań dla dobra bliź­nich i z pożyt­kiem dla całe­go nasze­go naro­du i Ojczy­zny.

                                               Z wyra­za­mi sza­cun­ku