Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jesteśmy powołani do wiary

Ks. Bp Stanisław Napierała Biskup Kaliski

Mędr­cy pro­wa­dze­ni przez Boga doszli do wia­ry w Nie­go. To jest wiel­kie prze­sła­nie dla nas wszyst­kich. Ci mędr­cy mówią o powo­ła­niu wszyst­kich ludzi do wia­ry. Bóg wszyst­kich powo­łu­je do wia­ry i wszyst­kim poma­ga, aby osią­gnę­li wia­rę. Jed­ni osią­ga­ją ją na dro­dze ewan­ge­li­za­cji, inni nato­miast docho­dzą do wia­ry na dro­dze poszu­ki­wa­nia praw­dy. (…) Wia­ra to wiel­kie dobro dla czło­wie­ka. Czło­wiek, któ­ry wie­rzy ma jakąś moc wewnętrz­ną, ma pokój w ser­cu, ma radość, w jego wizji świa­ta wszyst­ko jest na swo­im miej­scu. Nato­miast czło­wiek, któ­ry nie wie­rzy jest pogrą­żo­ny w zamę­cie, cha­osie i w kon­se­kwen­cji nie ma norm, przy­ka­zań, któ­re wska­zy­wa­ły­by kie­ru­nek życia czło­wie­ka do osią­gnię­cia celu. W jego życiu bez Boga domi­nu­je zamęt i cha­os. (…) Nikt nie może powie­dzieć, że ma argu­men­ty rozu­mo­we, któ­re stwier­dza­ły­by, że Boga nie ma. Nie ma takich argu­men­tów, wręcz prze­ciw­nie – cały świat nasu­wa myśl o Bogu. Ura­duj­cie się. Jest Bóg, któ­ry tak do nas zbli­żył się, że stał się dziec­kiem. Napeł­nij­cie się rado­ścią i wróć­cie jak ci mędr­cy, któ­rzy zna­ją sens życia i któ­rzy w codzien­no­ści, w tru­dach swo­ich zajęć zmie­rza­ją do Boga, żeby z Nim spo­tkać się tu na zie­mi w wie­rze, ale kie­dyś twa­rzą w twarz. Wia­ra na zie­mi pro­wa­dzi do widze­nia Boga w nie­bie. (…) Mija­ją­cy rok poka­zał, jak wiel­kim orę­dow­ni­kiem u Boga jest św. Józef. Nie mówią­cy Józef cią­gle odzy­wa się poprzez swo­je roz­ma­ite dzia­ła­nia. W cią­gu tego roku widzie­li­śmy w sank­tu­arium kali­skim tłu­my ludzi. Po ponad dwóch tysią­cach lat ludzie odkry­wa­ją tego pokor­ne­go, ukry­te­go Patriar­chę i przy­by­wa­ją do nie­go. Idą do Józe­fa i spo­ty­ka­ją Mary­ję oraz Jezu­sa, spo­ty­ka­ją Świę­tą Rodzi­nę, spo­ty­ka­ją wzór każ­dej praw­dzi­wej rodzi­ny, a w Józe­fie spo­ty­ka­ją wzór męż­czy­zny, męża i ojca.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w koście­le pw. Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Wnie­bo­wzię­tej w Ostrze­szo­wie, 6 I 2019 r.

Ks. Bp Sta­ni­sław Napie­ra­ła

Biskup Senior Kali­ski