Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jesteśmy stróżami życia drugiego człowieka

prof. Bogdan Chazan

W pią­tek 15 lute­go prof. Bog­dan Cha­zan, lekarz, pro­fe­sor gine­ko­lo­gii i położ­nic­twa, obroń­ca życia, ode­brał nagro­dę nasze­go tygo­dni­ka. Uro­czy­stość odby­ła się na Sali Senac­kiej Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej. Nagro­da zosta­ła przy­zna­na już po raz dwu­dzie­sty trze­ci. Wśród wrę­cza­ją­cych nagro­dę – Iko­nę Świę­tej Rodzi­ny – była wdo­wa po Słu­dze Bożym Jerzym Cie­siel­skim, któ­ry jest patro­nem nagro­dy.

Gości przy­by­łych na uro­czy­stość przy­wi­tał prof. Jan Kazior, rek­tor Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej. Przy­po­mniał on, że misją uczel­ni jest wycho­wy­wa­nie i prze­ka­zy­wa­nie istot­nych war­to­ści. Kapi­tu­ła Nagro­dy „Źró­dła” wrę­czy­ła prof. Cha­za­no­wi nagro­dę.

Świa­dek

Po wrę­cze­niu nagro­dy głos zabrał ks. abp Marek Jędra­szew­ski. Metro­po­li­ta Kra­kow­ski oparł swo­ją wypo­wiedź o trzy hasła. Pierw­sze z nich, autor­stwa św. Ire­ne­usza, to: „Glo­ria Dei est homo vivens” – „Chwa­łą Bożą jest żyją­cy czło­wiek”. – Echem tych słów jest książ­ka poświę­co­na Jerze­mu Cie­siel­skie­mu „Dzię­ku­ję Ci Boże, że jestem” – powie­dział ks. abp Jędra­szew­ski i dodał: – Nie może­my zapo­mnieć, że nasze życie jest odda­niem czci Bogu. To jest nasz pod­sta­wo­wy punkt wyj­ścia do myśle­nia o czło­wie­ku.

Dwa kolej­ne sło­wa zosta­ły zaczerp­nię­te z filo­zo­ficz­ne­go dorob­ku Emma­nu­ela Levi­na­sa: obo­jęt­ność i odpo­wie­dzial­ność. Metro­po­li­ta Kra­kow­ski przy­po­mi­nał, że myśli­ciel zasta­na­wiał się, jak to moż­li­we, że naród nie­miec­ki, mają­cy ogrom­ny wkład w euro­pej­ską kul­tu­rę, stał się śro­do­wi­skiem, w któ­rym zro­dzi­ło się bestial­skie prze­śla­do­wa­nie dru­gie­go czło­wie­ka i holo­caust. Odpo­wie­dzią na to zagad­nie­nie jest, zda­niem Levi­na­sa, obo­jęt­ność, któ­ra pierw­szy raz zna­la­zła swój wyraz po zabój­stwie Abla, kie­dy Kain bez­czel­nie zapy­tał Stwór­cę: „Czyż jestem stró­żem mego bra­ta?”. – Jako ludzie jeste­śmy stró­ża­mi życia dru­gie­go czło­wie­ka. Co wię­cej, jeże­li czu­ję odpo­wie­dzial­ność za los dru­gie­go, to dopie­ro wte­dy jestem praw­dzi­wie czło­wie­kiem – mówił ks. Arcy­bi­skup.

Metro­po­li­ta pod­kre­ślił, że współ­cze­sna kul­tu­ra wymu­sza na nas posta­wę obo­jęt­no­ści. Dzie­je się to już na prze­strze­ni języ­ka i słów, któ­re okre­śla­ją czło­wie­ka jako „zle­pek komó­rek”, „zygo­tę”, czy „płód”.

Metro­po­li­ta Kra­kow­ski zwró­cił się do lau­re­ata i podzię­ko­wał mu za to, że jest świad­kiem życia. – Sfe­ra obo­jęt­no­ści na los dru­gie­go czło­wie­ka posze­rza się. Dla­te­go dzię­ku­ję Panu za to, że uczy nas Pan nie-obo­jęt­no­ści, a dla wie­lu śro­do­wisk jest Pan wyrzu­tem sumie­nia – powie­dział.

Mie­czy­sław Pabis

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.