Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jezus zaprasza nas do odpoczynku przy swoim Sercu

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Zakłó­ce­nia rów­no­wa­gi, na któ­re cier­pi dzi­siej­szy świat, wią­żą się w isto­cie z bar­dziej pod­sta­wo­wym zakłó­ce­niem rów­no­wa­gi, jaka ma miej­sce w ser­cu ludz­kim. Jezus zapra­sza nas do odpo­czyn­ku przy swo­im Ser­cu, aby odzy­skać tę rów­no­wa­gę. (…) Ser­ce Boga, któ­ry stwo­rzył wszyst­kie naro­dy i wybrał Izra­ela, nie jest też obo­jęt­ne na los innych naro­dów. Nawet jeśli karze ich grze­chy, to jed­nak wzru­sza się na widok skut­ków woj­ny i towa­rzy­szą­cych jej kata­strof oraz klęsk żywio­ło­wych, któ­re je dotknę­ły. Pod­sta­wą reli­gii chrze­ści­jań­skiej jest praw­da, że to nie czło­wiek, ale sam Bóg jako pierw­szy zatrosz­czył się o nasze zba­wie­nie, posy­ła­jąc na grzesz­ny świat swo­je­go umi­ło­wa­ne­go Syna. Ten Jezus – w cza­sie swe­go ziem­skie­go życia i swo­jej męki – poznał i umi­ło­wał nas wszyst­kich i każ­de­go z osob­na swo­im ludz­kim Ser­cem oraz wydał się za każ­de­go z nas. (…) Ser­ce Jezu­sa uosa­bia i sta­wia nam przed oczy całą miłość, jaką Chry­stus żywił do nas i nadal żywi, i tutaj tkwi powód, dla któ­re­go kult Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa uwa­ża się za naj­peł­niej­sze wyzna­nie wia­ry chrze­ści­jań­skiej. (…) Miłu­jąc bliź­nie­go i trosz­cząc się o nie­go, prze­mie­rzasz dro­gę. Dro­gę wio­dą­cą do Boga, któ­re­go mamy miło­wać całym ser­cem, całą duszą i całym umy­słem. Nie doszli­śmy jesz­cze do Boga, ale mamy z sobą nasze­go bliź­nie­go.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w koście­le na Jeży­cach w Pozna­niu w Uro­czy­stość Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, 28 czerw­ca 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Konfe­ren­cji Episko­pa­tu Polski
Metro­po­li­ta Poznań­ski