Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Jubileusz Papieskiej Uczelni

Jubileusz Papieskiej Uczelni

W tym roku aka­de­mic­kim mija 10 lat od prze­mia­no­wa­nia Papie­skiej Aka­de­mii Teo­lo­gicz­nej (PAT) w Uni­wer­sy­tet Papie­ski Jana Paw­ła II w Kra­ko­wie. – Za nami 10 lat reali­zo­wa­nia wspól­nej odpo­wie­dzial­no­ści wszyst­kich, któ­rzy sta­no­wią naszą Uczel­nię. W tym cza­sie wie­le donio­słych wyda­rzeń, zwią­za­nych z obec­no­ścią papie­ży Bene­dyk­ta XVI i Fran­cisz­ka, splo­tło się z poby­ta­mi i współ­pra­cą z wybit­ny­mi przed­sta­wi­cie­la­mi Kościo­ła, kul­tu­ry i nauki – pod­kre­ślił pod­czas uro­czy­stej inau­gu­ra­cji nowe­go roku aka­de­mic­kie­go, 16 paź­dzier­ni­ka br., ks. prof. zw. dr hab. Woj­ciech Zyzak, rek­tor UPJPII w Kra­ko­wie.

Histo­rycz­ne korze­nie

Boga­ta prze­szłość Uczel­ni swo­imi korze­nia­mi się­ga głę­bo­kie­go śre­dnio­wie­cza. W 1397 r. papież Boni­fa­cy IX – dzię­ki zabie­gom w Sto­li­cy Apo­stol­skiej Jadwi­gi Ande­ga­weń­skiej, Kró­la Pol­ski – powo­łał Wydział Teo­lo­gicz­ny w Aka­de­mii Kra­kow­skiej. Po wie­kach, wydział ów był oto­czo­ny szcze­gól­ną tro­ską ówcze­sne­go Metro­po­li­ty Kra­kow­skie­go ks. kard. Karo­la Woj­ty­ły, a potem Jana Paw­ła II, któ­ry w motu pro­prio Beata Hedvi­gis, z 8 grud­nia 1981 r., usta­no­wił PAT. Po śmier­ci Papie­ża-Pola­ka pod­ję­to sta­ra­nia o prze­kształ­ce­nie PAT-u w Papie­ską Uczel­nię.

W odpo­wie­dzi na podej­mo­wa­ne zabie­gi ks. kard. Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza, Kon­gre­ga­cja ds. Edu­ka­cji Kato­lic­kiej, kie­ro­wa­na wów­czas przez ks. kard. Zeno­na Gro­cho­lew­skie­go, wyda­ła 19 czerw­ca 2009 r. dekret ery­gu­ją­cy UPJPII w Kra­ko­wie – „dla uczcze­nia pamię­ci zna­ko­mi­te­go poprzed­ni­ka papie­ża Bene­dyk­ta XVI, któ­ry posta­no­wił PAT pod­nieść do god­no­ści UPJPII, aby wypeł­ni­ło się pra­gnie­nie i moje, i moje­go poprzed­ni­ka na Sto­li­cy Pio­tro­wej”. W prze­mó­wie­niu inau­gu­ra­cyj­nym ks. prof. Jan Maciej Dyduch, pierw­szy rek­tor UPJPII, użył wymow­nej meta­fo­ry. Porów­nał „nasz Uni­wer­sy­tet Papie­ski do pły­ną­cej łodzi, któ­ra pły­nie bez­piecz­nie, jeśli wszy­scy na niej obec­ni współ­dzia­ła­ją we wspól­nym rej­sie”.          

Jubi­le­uszo­wy dok­to­rat hono­ro­wy

Senat i spo­łecz­ność UPJPII w Kra­ko­wie uho­no­ro­wa­li swo­im naj­wyż­szym odzna­cze­niem pod­czas uro­czy­stej inau­gu­ra­cji nowe­go Roku Aka­de­mic­kie­go 2019/20, w Cen­trum Papie­skim „Nie lękaj­cie się!” przy Sank­tu­arium św. Jana Paw­ła II, wybit­ne­go nasze­go waty­ka­ni­stę, ks. kard. prof. dr. Zeno­na Gro­cho­lew­skie­go, eme­ry­to­wa­ne­go pre­fek­ta Kon­gre­ga­cji ds. Edu­ka­cji Kato­lic­kiej. W Uchwa­le Sena­tu, nada­ją­cej tego­rocz­ny tytuł dok­to­ra hono­ris cau­sa,  zazna­czo­no m.in., że nim obda­rzo­ny Czci­god­ny Pur­pu­rat otrzy­mu­je go „za wier­ną i ofiar­ną służ­bę Kościo­ło­wi powszech­ne­mu u boku kolej­nych Bisku­pów Rzym­skich – Paw­ła VI, Jana Paw­ła I, Jana Paw­ła II, Bene­dyk­ta XVI i Fran­cisz­ka (…), za nie­zwy­kłe zaan­ga­żo­wa­nie wkła­da­ne w roz­wój kato­lic­kie­go szkol­nic­twa wyż­sze­go w cza­sie peł­nie­nia funk­cji pre­fek­ta Kon­gre­ga­cji (…), za ojcow­skie zatro­ska­nie o kato­lic­ką naukę w Pol­sce (…), za pro­fe­sor­ską soli­dar­ność ze śro­do­wi­skiem kano­ni­stów pol­skich”. Po lau­da­cji, nagro­dzo­ny ks. Kar­dy­nał wyznał: „Moim hono­rem jest honor Kościo­ła powszech­ne­go”. Swo­je wystą­pie­nie poświę­cił tema­ty­ce toż­sa­mo­ści wyż­szych uczel­ni kościel­nych według św. Jana Paw­ła II. Zwró­cił uwa­gę licz­nie zgro­ma­dzo­nej spo­łecz­no­ści UPJPII, zapro­szo­nym przed­sta­wi­cie­lom władz kra­kow­skich oraz pol­skich uczel­ni, wie­lu hono­ro­wym gościom, m.in. na zna­cze­nie tema­tu kul­tu­ry i koniecz­no­ści jej ewan­ge­li­za­cji w całym naucza­niu Patro­na pod­wa­wel­skiej Uczel­ni Papie­skiej.

Boże­na Weber

fot. Adam Woj­nar