Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Polityka prywatności i plików cookies

Ser­wis inter­ne­to­wy Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” pro­wa­dzo­ny jest przez Fun­da­cję „Źró­dło”, któ­ra sza­nu­je pra­wo do pry­wat­no­ści wszyst­kich osób prze­ka­zu­ją­cych jej jakie­kol­wiek infor­ma­cje o sobie. Dokła­da­my naj­wyż­szych sta­rań, by wszel­kie dane oso­bo­we były prze­twa­rza­ne zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi prze­pi­sa­mi pra­wa pol­skie­go i Unii Euro­pej­skiej.

Nasza poli­ty­ka pry­wat­no­ści i pli­ków cookies infor­mu­je, jak prze­twa­rza­my dane osób odwie­dza­ją­cych stro­nę inter­ne­to­wą Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”, znaj­du­ją­cą się pod adre­sem www.zrodlo.krakow.pl.

I. Admi­ni­stra­tor Danych Oso­bo­wych

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Użyt­kow­ni­ków ser­wi­su inter­ne­to­we­go Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”, znaj­du­ją­ce­go się pod adre­sem www.zrodlo.krakow.pl, jeste­śmy my, czy­li Fun­da­cja „Źró­dło” z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie. Dokład­ny adres sie­dzi­by to: ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3, 30–074 Kra­ków. Fun­da­cja „Źró­dło” jest wpi­sa­ne do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS: 0000064161. Jej NIP to: 6760076101, a REGON: 350528253.

II. Inspek­tor Danych Oso­bo­wych

Wyzna­czy­li­śmy Inspek­to­ra Danych Oso­bo­wych, z któ­rym moż­na się skon­tak­to­wać w spra­wach ochro­ny swo­ich danych oso­bo­wych i reali­za­cji swo­ich praw przez e-mail: ido@zrodlo.krakow.pl; tele­fon: 12 421–08–43 lub pisem­nie na adres naszej sie­dzi­by, wska­za­ny w pkt. I.

III. Jakie dane prze­twa­rza­my

Prze­twa­rza­my dane, któ­re Użyt­kow­nik poda­je i pozo­sta­wia pod­czas prze­by­wa­nia w ser­wi­sie inter­ne­to­wym Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”, znaj­du­ją­cym się pod adre­sem www.zrodlo.krakow.pl. Nigdy nie zabie­ga­my o iden­ty­fi­ka­cję Użyt­kow­ni­ków nasze­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go.

Nasza stro­na inter­ne­to­wa – tak jak pra­wie każ­da stro­na inter­ne­to­wa w sie­ci Inter­net – wyko­rzy­stu­je pli­ki cookies (zwa­ne też „cia­stecz­ka­mi”). Są to nie­wiel­kie pli­ki tek­sto­we zapi­sy­wa­ne przez stro­nę inter­ne­to­wą w urzą­dze­niu Użyt­kow­ni­ka. Kie­dy prze­glą­dar­ka ponow­nie połą­czy się ze stro­ną, witry­na na pod­sta­wie wcze­śniej zapi­sa­nych „cia­ste­czek” jest w sta­nie roz­po­znać urzą­dze­nie, z któ­re­go korzy­sta Użyt­kow­nik.

Sto­so­wa­ne przez nas pli­ki cookies nie słu­żą do iden­ty­fi­ka­cji Użyt­kow­ni­ków i na ich pod­sta­wie nie jest w żaden spo­sób usta­la­na ich toż­sa­mość.

Użyt­kow­nik stro­ny może przy­go­to­wać swo­ją prze­glą­dar­kę inter­ne­to­wą do unie­moż­li­wia­nia zapi­sy­wa­nia pli­ków cookies. Odpo­wied­nią funk­cję moż­na zna­leźć w opcjach usta­wień prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej.

Fun­da­cja „Źró­dło” pro­wa­dzi za pośred­nic­twem stro­ny inter­ne­to­wej www.zrodlo.krakow.pl zapi­sy na pre­nu­me­ra­tę Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”. Użyt­kow­nik chcą­cy korzy­stać z tej moż­li­wo­ści jest zobo­wią­za­ny do poda­nia swo­ich danych kore­spon­den­cyj­nych, na któ­ry Fun­da­cja będzie wysy­łać nume­ry Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”, wia­do­mo­ści doty­czą­ce Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” oraz infor­ma­cje o swo­jej pozo­sta­łej dzia­łal­no­ści sta­tu­to­wej.

IV. W jakim celu oraz na jakiej pod­sta­wie prze­twa­rza­my dane

Pli­ki cookies na naszej stro­nie inter­ne­to­wej www.zrodlo.krakow.pl wspo­ma­ga­ją two­rze­nie ano­ni­mo­wych sta­ty­styk, któ­re poma­ga­ją zro­zu­mieć, w jaki spo­sób Użyt­kow­ni­cy korzy­sta­ją z jej zaso­bów, co umoż­li­wia ulep­sza­nie jej struk­tu­ry i zawar­to­ści.

Dane, jakie pozy­sku­je­my dzię­ki „cia­stecz­kom” prze­twa­rza­my na pod­sta­wie nasze­go uza­sad­nio­ne­go inte­re­su, pole­ga­ją­ce­go na chę­ci popra­wia­nia dzia­ła­nia naszej stro­ny inter­ne­to­wej, znaj­du­ją­cej się pod adre­sem www.zrodlo.krakow.pl, a tak­że w celu popra­wy sto­so­wa­nych funk­cjo­nal­no­ści i świad­czo­nych usług (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Pozy­ska­ne od Użyt­kow­ni­ków dane wyko­rzy­stu­je­my wyłącz­nie do wysy­ła­nia waż­nych wia­do­mo­ści zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” oraz pozo­sta­łą dzia­łal­no­ścią sta­tu­to­wą Fun­da­cja „Źró­dło”. Kore­spon­den­cję tego typu pro­wa­dzi­my na pod­sta­wie zgo­dy, któ­rą musi wyra­zić Użyt­kow­nik pod­czas kie­ro­wa­nia kore­spon­den­cji do redak­cji Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” lub Fun­da­cji „Źró­dło” (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

V. Jak dłu­go prze­twa­rza­my dane

Ser­wer, na któ­rym utrzy­my­wa­na jest stro­na inter­ne­to­wa Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”, znaj­du­ją­ca się pod adre­sem www.zrodlo.krakow.pl, ma dostęp wyłącz­nie do pli­ków cookies, któ­re wcze­śniej sam umie­ścił na urzą­dze­niach Użyt­kow­ni­ków, o ile nie wyga­sła ich waż­ność (któ­ra jest cechą pli­ku cookie) lub Użyt­kow­nik samo­dziel­nie ich nie usu­nął. Usu­nię­cie pli­ków cookies, zebra­nych przez urzą­dze­nie Użyt­kow­ni­ka, umoż­li­wia każ­da prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa, a odpo­wied­nią funk­cję moż­na zna­leźć w jej opcjach usta­wień.

Korzy­sta­my z opro­gra­mo­wa­nia ana­li­tycz­ne­go pod­mio­tów trze­cich (Google Ana­ly­tics), zamiesz­cza­ją­ce­go w urzą­dze­niu koń­co­wym Użyt­kow­ni­ka pli­ki cookies. War­to wie­dzieć, że nie­mal­że każ­da stro­na inter­ne­to­wa na świe­cie uży­wa jakie­goś opro­gra­mo­wa­nia ana­li­tycz­ne­go i nie jest to żad­nym nad­uży­ciem. Według sta­ty­styk, naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ne jest narzę­dzie Google Ana­li­tycs. Zasa­dy Google Ana­ly­tics doty­czą­ce bez­pie­czeń­stwa i pry­wat­no­ści moż­na prze­gląd­nąć pod nastę­pu­ją­cym adre­sem: www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl.

Dane, któ­re pozy­ska­li­śmy od Użyt­kow­ni­ków, któ­rzy wysła­li kore­spon­den­cję do redak­cji Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”, prze­twa­rza­my do cza­su cof­nię­cia zgo­dy na ich prze­twa­rza­nie. Infor­ma­cję o moż­li­wo­ści i spo­so­bie wyco­fa­nia zgo­dy, Użyt­kow­nik moż­ne zna­leźć w każ­dym wysła­nym przez nas liście czy e-mailu.

VI. Czy pro­fi­lu­je­my dane Użyt­kow­ni­ków nasze­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go

Fun­da­cja „Źró­dło” nie pro­wa­dzi takich dzia­łań na danych poda­nych i pozo­sta­wio­nych przez Użyt­kow­ni­ków ser­wi­su inter­ne­to­we­go www.zrodlo.krakow.pl.

VII. Jakie pra­wa przy­słu­gu­ją Użyt­kow­ni­kom nasze­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go

Nigdy nie zabie­ga­my o iden­ty­fi­ka­cję Użyt­kow­ni­ków stro­ny inter­ne­to­wej Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”, znaj­du­ją­ce­go się pod adre­sem www.zrodlo.krakow.pl. Nie licząc ewen­tu­al­ne­go pozo­sta­wie­nia danych w celu wysła­nia kore­spon­den­cji do redak­cji Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”, jedy­nym śla­dem, któ­rym dys­po­nu­je­my po odwie­dzi­nach Użyt­kow­ni­ków na naszej stro­nie inter­ne­to­wej, są ano­ni­mo­we dane zebra­ne przez narzę­dzie Google Ana­ly­tics. Są to sta­ty­sty­ki użyt­ko­wa­nia stro­ny. Widzi­my przy­bli­żo­ne dane doty­czą­ce tego, skąd pocho­dzą nasi Użyt­kow­ni­cy, jak tra­fi­li do nasze­go ser­wi­su, co oglą­da­ją i jak dłu­go, w co kli­ka­ją. Takie dane bar­dzo uła­twia­ją pro­wa­dze­nie i popra­wia­nie nasze­go ser­wi­su inter­ne­to­we­go.

Użyt­kow­nik ma pra­wo nie zgo­dzić się na to, żeby jego odwie­dzi­ny naszej stro­ny inter­ne­to­wej zna­la­zły się w dostęp­nych dla nas ano­ni­mo­wych sta­ty­sty­kach. W tym celu powi­nien zain­sta­lo­wać doda­tek do swo­jej prze­glą­dar­ki inter­ne­to­wej, przy­go­to­wa­ny przez twór­cę narzę­dzia Google Ana­ly­tics. Taki doda­tek moż­na zna­leźć pod adre­sem: tools.google.com/dlpage/gaoptout

Użyt­kow­nik, któ­ry wysłał kore­spon­den­cje do redak­cji Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”, w każ­dej chwi­li może wyco­fać zgo­dę na prze­twa­rza­nie poda­nych przez sie­bie danych. Po wyco­fa­niu zgo­dy, dane Użyt­kow­ni­ka zosta­ną usu­nię­te z bazy danych, wyko­rzy­sty­wa­nych do pro­wa­dze­nia kore­spon­den­cji Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”.

VIII. Komu udo­stęp­nia­my dane

Fun­da­cja „Źró­dło” niko­mu nie udo­stęp­nia zebra­nych przez sie­bie ano­ni­mo­wych danych sta­ty­stycz­nych o Użyt­kow­ni­kach ser­wi­su inter­ne­to­we­go znaj­du­ją­ce­go się pod adre­sem www.zrodlo.krakow.pl. Nie prze­ka­zu­je tak­że niko­mu danych nade­sła­nych wraz z kore­spon­den­cją do Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”.