Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kardynał Wyszyński wciąż wskazuje nam drogę

ks. abp Stanisław Budzik Metropolita Lubelski

Decy­zje papie­ża Fran­cisz­ka są źró­dłem rado­ści dla całe­go Kościo­ła w Pol­sce, a szcze­gól­nie dla Lubli­na i Archi­die­ce­zji Lubel­skiej. Pry­mas Wyszyń­ski był z Lubli­nem bli­sko zwią­za­ny. Przed woj­ną stu­dio­wał na naszym Uni­wer­sy­te­cie w latach 1925–29 i tu obro­nił dok­to­rat na wydzia­le pra­wa kano­nicz­ne­go. (…) Po woj­nie został mia­no­wa­ny bisku­pem lubel­skim i przez 2 lata i 8 mie­się­cy (1946–49) ofiar­nie pra­co­wał nad odno­wą życia reli­gij­ne­go po latach oku­pa­cji. Posłu­ga ta przy­go­to­wa­ła go do zadań cze­ka­ją­cych go w Gnieź­nie i w War­sza­wie, jako Pry­ma­sa Pol­ski. Nie­daw­no obcho­dzi­li­śmy 70. rocz­ni­cę jego przej­ścia z Lubli­na do Gnie­zna. W Lubli­nie roz­po­czął tak­że codzien­ne nie­mal zapi­sy­wa­nie nota­tek „Pro memo­ria”, któ­re kon­ty­nu­ował aż do śmier­ci. (…) Kard. Wyszyń­ski był czło­wie­kiem dia­lo­gu, mimo że był prze­ko­na­nym anty­ko­mu­ni­stą i zde­cy­do­wa­nym prze­ciw­ni­kiem narzu­co­ne­go Pol­sce ustro­ju. Przy­go­to­wu­jąc poro­zu­mie­nie z komu­ni­stycz­nym rzą­dem w 1950 r., szu­kał tego, co jesz­cze moż­na oca­lić w imię dobra naro­du i Kościo­ła. Ale kie­dy wła­dza tota­li­tar­na zaszła za dale­ko, wypo­wie­dział słyn­ne: „Non possu­mus!”. Te sło­wa przy­po­mi­na­ją wezwa­nie Jana Paw­ła II do obro­ny nie­zby­wal­nych war­to­ści: każ­dy z nas winien mieć „swo­je Wester­plat­te”. Cho­dzi o obsza­ry, któ­rych nie wol­no oddać bez wal­ki, wymiar zadań i powin­no­ści, od któ­rych nie moż­na się uchy­lić. (…)  Cią­gle wska­zu­je nam dro­gę, jest naszym prze­wod­ni­kiem. Uczy miło­ści do Kościo­ła i Ojczy­zny i sza­cun­ku do każ­de­go czło­wie­ka, wzy­wa nas, aby­śmy szu­ka­li tego, co łączy, tego, co wspól­ne i nie­prze­mi­ja­ją­ce, byśmy nie pozwo­li­li uwi­kłać się w spo­ry, ale spoj­rze­li na rze­czy­wi­stość z dystan­su. Są war­to­ści ponad­cza­so­we, któ­re trze­ba oca­lić i na któ­rych nale­ży budo­wać.

Frag­ment wywia­du dla KAI „Kar­dy­nał Wyszyń­ski aktu­al­ny tak­że dziś”, Lublin  4 X 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Budzik
Metro­po­li­ta Lubel­ski