Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Karol Wojtyła wspaniały dar Pana Boga ofiarowany światu

Św. Jan Paweł II/fot. Gałązka

Karol Woj­ty­ła uro­dził się jako dru­gi syn z trój­ki dzie­ci (brat Edmund miał wów­czas 14 lat, sio­stra Olga zmar­ła zaraz po uro­dze­niu) Karo­la Woj­ty­ły i Emi­lii z domu Kaczo­row­skiej. Już po raz 99. będzie­my obcho­dzić jego uro­dzi­ny – od wie­lu lat z całym świa­tem.

 Od począt­ku fascy­no­wał. Poczu­ciem humo­ru, dystan­sem do same­go sie­bie, umie­jęt­no­ścią widze­nia każ­de­go z wyda­rzeń jak­by z „Bożej per­spek­ty­wy”. Fascy­no­wał mądro­ścią, wie­dzą, eru­dy­cją. Zna­jo­mo­ścią lite­ra­tu­ry i umie­jęt­no­ścią swo­bod­nej roz­mo­wy z każ­dym gościem. Fascy­no­wał poko­rą i umi­ło­wa­niem modli­twy. Było­by wiel­kim błę­dem, gdy­by­śmy z tej fascy­na­cji nie wypro­wa­dzi­li wnio­sku, że war­to znać to, co napi­sał, że war­to słu­chać jego homi­lii, war­to modlić się za jego wsta­wien­nic­twem.

Naj­waż­niej­sze fak­ty z życia Karo­la Woj­ty­ły:

Uro­dzo­ny 18 maja 1920 r. w Wado­wi­cach;

1 listo­pa­da 1946 – przyj­mu­je świę­ce­nia kapłań­skie (w Kra­ko­wie, w kate­drze wawel­skiej);

potem stu­diu­je w Rzy­mie, a po powro­cie ze stu­diów słu­ży jako wika­riusz w para­fii w Nie­go­wi­ci, potem w koście­le pw. św. Flo­ria­na w Kra­ko­wie, jed­no­cze­śnie jest pra­cow­ni­kiem nauko­wym Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubel­skie­go;

28 wrze­śnia 1958 r. przyj­mu­je sakrę bisku­pią;

13 stycz­nia 1964 r. papież Paweł VI mia­nu­je go arcy­bi­sku­pem Metro­po­li­tą Kra­kow­skim;

26 czerw­ca 1967 r. zosta­je kar­dy­na­łem;

16 paź­dzier­ni­ka 1978 r. Karol Woj­ty­ła zosta­je wybra­ny papie­żem, przyj­mu­je imię Jana Paw­ła II;

2 kwiet­nia 2005 r. – śmierć Jana Paw­ła II (godz 21.37);

1 maja 2011 r. – Jan Paweł II beaty­fi­ko­wa­ny;

27 kwiet­nia 2014 r. – kano­ni­za­cja Jana Paw­ła II.

Piel­grzym­ki Jana Paw­ła do Pol­ski:

Świę­ty Jan Paweł II beaty­fi­ko­wał 1338 osób, a kano­ni­zo­wał 482.

Naj­bar­dziej zna­ne zda­nia wypo­wie­dzia­ne przez świę­te­go Jana Paw­ła II:

Wołam, ja, syn pol­skiej zie­mi, a zara­zem ja, Jan Paweł II, papież. Wołam z całej głę­bi tego Tysiąc­le­cia, wołam w przed­dzień Świę­ta Zesła­nia, wołam wraz z wami wszyst­ki­mi: Niech zstą­pi Duch Twój! Niech zstą­pi Duch Twój i odno­wi obli­cze zie­mi. Tej zie­mi!”.

Wyma­gaj­cie od sie­bie choć­by inni od was nie wyma­ga­li”.

Dla chrze­ści­ja­ni­na sytu­acja nigdy nie jest bez­na­dziej­na”.

Nie ma więk­sze­go bogac­twa w naro­dzie nad świa­tłych oby­wa­te­li”.

Miej­cie odwa­gę żyć dla Miło­ści, Bóg jest Miło­ścią”.

Nie ma poko­ju bez spra­wie­dli­wo­ści, nie ma spra­wie­dli­wo­ści bez prze­ba­cze­nia”.

Kościół, idąc za Chry­stu­sem, naucza praw­dy, któ­ra nie zawsze jest zgod­na z opi­nią więk­szo­ści. Słu­cha on gło­su sumie­nia, a nie siły, i w ten spo­sób bro­ni ubo­gich i pogar­dza­nych”.

Szu­kaj­cie tej praw­dy tam, gdzie ona rze­czy­wi­ście się znaj­du­je! Jeśli trze­ba, bądź­cie zde­cy­do­wa­ni iść pod prąd obie­go­wych poglą­dów i roz­pro­pa­go­wa­nych haseł! Nie lękaj­cie się Miło­ści, któ­ra sta­wia czło­wie­ko­wi wyma­ga­nia”.

Gdy będzie wam trud­no, gdy będzie­cie w życiu prze­ży­wać jakieś nie­po­wo­dze­nie, czy zawód, niech myśl wasza bie­gnie ku Chry­stu­so­wi, któ­ry was miłu­je, któ­ry jest wier­nym towa­rzy­szem i któ­ry poma­ga prze­trwać każ­dą trud­ność”.

Bóg jest pierw­szym źró­dłem rado­ści i nadziei czło­wie­ka”.

W cho­ro­bie czy w jakim­kol­wiek cier­pie­niu trze­ba zawie­rzyć Bożej miło­ści, jak dziec­ko, któ­re zawie­rza wszyst­ko, co ma naj­droż­sze­go, tym, któ­rzy je miłu­ją, zwłasz­cza swo­im rodzi­com. Potrze­ba nam więc tej dzie­cię­cej zdol­no­ści zawie­rze­nia sie­bie Temu, któ­ry jest Miło­ścią”.

 

Ks. Zbi­gniew Kapłań­ski