Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Katolicy mają obowiązek bronić swojej wiary

Świad­kiem Jezu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go moż­na być na róż­ny spo­sób. Naj­więk­szym świa­dec­twem jest odda­nie życia za wia­rę, co dzie­je się w wie­lu kra­jach na świe­cie. Współ­cze­śnie w Pol­sce cho­dzi o świa­dec­two uczci­we­go i pra­we­go życia: wyko­ny­wa­nie obo­wiąz­ków domo­wych, trak­to­wa­nie innych z życz­li­wo­ścią, poma­ga­nie słab­szym, a tak­że otwar­te mówie­nie o tym, że wia­ra w Boga jest waż­na. (…) Na każ­dym kato­li­ku cią­ży obo­wią­zek dawa­nia świa­dec­twa swo­jej wia­ry. Dys­ku­sja o tym, czy tęcza LGBT na Iko­nie Jasno­gór­skiej to pro­fa­na­cja, czy nie; czy trze­ba reago­wać na drwi­nę z naj­waż­niej­szych sym­bo­li wia­ry, czy może dać sobie spo­kój, bo to i tak nie ma sen­su. Dys­ku­sje te odby­wa­ją się w mie­sią­cu maju, gdy w kościo­łach w całej Pol­sce, przed kaplicz­ka­mi i krzy­ża­mi wier­ni odma­wia­ją Lita­nię lore­tań­ską do Naj­święt­szej Maryi Pan­ny. Nie moż­na słu­chać pod­szep­tów tych, któ­rym wszyst­ko jed­no, czy Wize­ru­nek Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej i Dzie­ciąt­ka Jezus ma tęczę czy nie: Mamy pra­wo reago­wać, gdy ktoś, kto za nic ma Boże przy­ka­za­nia, szar­ga sym­bo­le nasze­go kul­tu reli­gij­ne­go. Mamy obo­wią­zek gło­śno mówić, że obra­ża to nasze uczu­cia. Mamy obo­wią­zek nie zga­dzać się na takie czy­ny. Kato­li­cy w takiej sytu­acji nie mogą cho­wać gło­wy w pia­sek, ale powin­ni być jed­no­znacz­ni i jasno wyra­żać swo­je poglą­dy. Cho­dzi tu o jasną i kon­kret­ną posta­wę, że nie życzą sobie, aby ktoś drwił z tego, co jest dla nich świę­te. Pro­szę o  modli­twę za Kościół die­ce­zjal­ny, jego dusz­pa­ste­rzy i sie­bie nawza­jem oraz o to, by być jak owce, któ­re słu­cha­ją gło­su Dobre­go Paste­rza i idą za Nim, bo tyl­ko On daje życie wiecz­ne.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas wie­czor­nej Mszy św. w para­fii św. Bar­tło­mie­ja w Płoc­ku, 12  V 2019 r.

ks. bp Miro­sław Milew­ski
Biskup Pomoc­ni­czy Die­ce­zji Płoc­kiej