Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Katolicy w mediach

Katolicy w mediach/rys. J. Socha

Nie wszy­scy są świa­do­mi tego, że głów­na wal­ka o ludz­kie dusze toczy się dzi­siaj w środ­kach prze­ka­zu. Gene­ral­nie ście­ra­ją się w nich dwie wizje czło­wie­ka: libe­ral­na, w któ­rej nie ma miej­sca na Boga, i tra­dy­cyj­na, kon­ser­wa­tyw­na, sta­wia­ją­ca Boga i reli­gię na pierw­szym miej­scu.

Jak się wyda­je, wygry­wa ta pierw­sza, bo na dobrą spra­wę, poza okre­sem świą­tecz­nym czy waż­nym wyda­rze­niem reli­gij­nym, w domi­nu­ją­cych u nas mediach libe­ral­nych nie natra­fi­my na sło­wo o Bogu, nie znaj­dzie­my w nich żad­nej tro­ski o nasze zba­wie­nie. Jeśli już coś reli­gij­ne­go poja­wi się, to w sty­lu krzy­kli­we­go tek­stu, np. na temat odkry­cia tzw. ewan­ge­lii Juda­sza (mimo że treść tego gno­styc­kie­go apo­kry­fu, zna­ne­go od bar­dzo daw­na, nie zawie­ra nicze­go sen­sa­cyj­ne­go, to dzien­ni­ka­rze, wbrew czte­rem Ewan­ge­liom i nauce Kościo­ła, unie­win­ni­li Juda­sza, a nawet uczy­ni­li go boha­te­rem: bez nie­go Chry­stus nie zba­wił­by świa­ta – twier­dzą)!

Jesz­cze nie­daw­no w libe­ral­nych mediach takim tek­stem, zakła­mu­ją­cym chrze­ści­jań­stwo, była książ­ka i film „Kod Leonar­da da Vin­ci”, będą­ce total­ną fik­cją lite­rac­ką, ale dla libe­ral­nych mediów rze­ko­mo histo­rycz­ną praw­dą. O. Rainie­ro Can­ta­la­mes­sa, kazno­dzie­ja Domu Papie­skie­go, powie­dział dosad­nie na ten temat, że „Chry­stus dziś sprze­da­wa­ny jest nie przy­wód­com San­he­dry­nu za trzy­dzie­ści srebr­ni­ków, lecz wydaw­com i księ­ga­rzom za milio­ny dola­rów”.

Na stro­nie inter­ne­to­wej zamiesz­czo­ne są wyłącz­nie frag­men­ty wybra­nych arty­ku­łów, po resz­tę zapra­sza­my do lek­tu­ry papie­ro­wej wer­sji nasze­go Tygo­dni­ka.

Cze­sław Rysz­ka