Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Każda profanacja jest obrazą Boga

Ks. Abp Stanisław Gądecki Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Metropolita Poznański

Monu­ment poświę­co­ny w 1932 r. przez kard. Augu­sta Hlon­da był wotum wdzięcz­no­ści za odzy­ska­nie przez Pol­skę nie­pod­le­gło­ści. (…) W latach 30. minio­ne­go wie­ku ten pomnik stał się ser­cem mia­sta Pozna­nia, odby­wa­ły się przy nim licz­ne uro­czy­sto­ści reli­gij­ne i patrio­tycz­ne, u jego stóp modli­li się pozna­nia­cy i goście odwie­dza­ją­cy mia­sto. (…) Od począt­ku II woj­ny świa­to­wej pomnik stał się w oczach najeźdź­ców na tyle nie­bez­piecz­nym sym­bo­lem chrze­ści­jań­skie­go i pol­skie­go ducha, że Niem­cy posta­no­wi­li go natych­miast zbu­rzyć. Figu­rę prze­to­pio­no na kule armat­nie. Z figu­ry Chry­stu­sa wyrwa­no szcze­ro­zło­te ser­ce, dar wiel­ko­pol­skich matek. Pozna­nia­cy byli prze­ra­że­ni tą pro­fa­na­cją. (…) Dzi­siaj chce­my wyna­gro­dzić za pro­fa­na­cję pomni­ka Ser­ca Jezu­so­we­go przez Niem­ców. Pra­gnie­my napra­wić szko­dy wyrzą­dzo­nych Bogu i porząd­ko­wi moral­ne­mu. (…) Pro­fa­na­cja jest obra­zą Boga, dla­te­go nale­ży doko­nać aktu prze­bła­ga­nia. (…) Nasza eks­pia­cja pole­gać więc może na wyna­gra­dza­niu Bogu – poprzez uczyn­ki pokut­ne, modli­twę, post, jał­muż­nę lub służ­bę potrze­bu­ją­cym – za grze­chy tych, któ­rzy znisz­czy­li Pomnik Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa oraz na wyna­gra­dza­niu za grze­chy tych, któ­rzy dzi­siaj mają tego same­go, bez­boż­ne­go ducha.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. w 80. rocz­ni­cę zbu­rze­nia pomni­ka Ser­ca Jezu­sa w Pozna­niu, 9 XI 2019 r.

ks. abp Sta­ni­sław Gądec­ki
Prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski
Metro­po­li­ta Poznań­ski