Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Każda spowiedź to działanie Ducha Świętego

Dzięk­czy­nie­nie za pół­wiecz­ny jubi­le­usz poświę­ce­nia kościo­ła, szcze­gól­nie w taki dzień jak uro­czy­stość Zesła­nia Ducha Świę­te­go, powin­no kon­cen­tro­wać się na wdzięcz­no­ści za obec­ność i dzia­ła­nie Trze­ciej Oso­by Boskiej w tej świą­ty­ni. Trzy naj­bar­dziej wymow­ne zna­ki opi­su­ją­ce dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go to ogień i wiatr, wspo­mnia­ne w nie­dziel­nym czy­ta­niu z Dzie­jów Apo­stol­skich oraz znak wody, zapo­wie­dzia­ny przez Jezu­sa w Ewan­ge­lii św. Jana. (…) Okre­śle­nie „stru­mie­nie wody żywej” dobrze opi­su­je, jak dzia­ła Duch Świę­ty w czło­wie­ku, zwłasz­cza poprzez sakra­men­ty. Czło­wiek, któ­ry przyj­mu­je Chrzest, otrzy­mu­je Ducha Świę­te­go, któ­ry odtąd nie tyl­ko w czło­wie­ku prze­by­wa, ale żyje i nada­je żywot­ność jego życiu ducho­we­mu. Każ­dy bierz­mo­wa­ny otrzy­mu­je moc, jak czło­wiek, któ­ry nad stru­mie­niem budu­je koło wod­ne i korzy­sta z dar­mo­wej ener­gii. Moż­na, oczy­wi­ście przy­jąć Bierz­mo­wa­nie, a nie pozwo­lić, by ta ener­gia Ducha Świę­te­go nie poru­sza­ła nasze­go ser­ca. To jest tak, jak w przy­pad­ku mły­na wod­ne­go, któ­ry choć posta­wio­ny nad rze­ką, to nie otrzy­mu­je z niej wody. (…) Każ­da spo­wiedź to potęż­ne dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go. Bo to On naj­pierw nas prze­ko­nu­je do nawró­ce­nia, poma­ga uznać nasze grze­chy i wzbu­dzić za nie żal. To Duch Świę­ty oży­wia w nas nadzie­ję na prze­ba­cze­nie i daje siłę na nowy począ­tek, już po spo­wie­dzi. Każ­da spo­wiedź to potęż­ne dzia­ła­nie Ducha Świę­te­go, każ­da Komu­nia jest otwar­ciem ser­ca na wiel­ką siłę, jaką daje Duch Świę­ty, aby Boga kochać, słu­chać Go, być Mu wier­nym.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św w koście­le pw. Mat­ki Bożej Czę­sto­chow­skiej w Dro­go­my­ślu, 9 VI 2019 r.

ks. bp Roman Pin­del
Biskup Biel­sko-Żywiec­ki