Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły dotyczące tych operacji znajdą Państwo poniżej.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jesteśmy my – Fundacja „Źródło”, z siedzibą w Krakowie, wydawca Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”. Adres naszej siedziby to: ul. Smoleńsk 2, 31-004 Kraków. Jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000064161. Nasz REGON to: 350528253, a NIP: 6760076101.

II. Inspektor Danych Osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail: ido@zrodlo.krakow.pl; telefon: 12 422-74-18 lub pisemnie na adres redakcji: ul. Kazimierza Wielkiego 18/3, 30-074 Kraków

III. Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w kilku celach:

 • przetwarzamy dane podczas realizowania zamówionej przez Państwa prenumeraty Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”, którego jesteśmy wydawcą. Tego typu działanie odbywa się w celu wykonania i na podstawie zawartej z Państwem umowy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przetwarzamy dane, które podali Państwo podczas opłacania zamówionej prenumeraty Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” lub podczas składania nam darowizn, ze względu na potrzebę realizacji ciążących na nas obowiązków prawnych (w tym przypadku podatkowych) względem naszego państwa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • możemy, wykorzystując posiadane już dane osobowe, nawiązać z Prenumeratorami Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” oraz Darczyńcami Fundacji „Źródło” kontakt listowny (ew. poprzez pocztę elektroniczną e-mail) lub telefoniczny w celu poinformowania Państwa o ważnych sprawach dotyczących prowadzonej prenumeraty, Państwa darowizn lub przekazania Państwu innych, ważnych z punktu widzenia Fundacji informacji. Korespondencję taką prowadzimy z Państwem, gdyż jest to nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • jako Fundacja i wydawca Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” prowadzimy szeroką korespondencję listowną (także za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail) – przykładowo z autorami artykułów czy z osobami zainteresowanymi działalnością Fundacji. Jest to nasz prawnie uzasadniony interes (podstawa z art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy

Oto kategorie Państwa danych, które przetwarzamy:

 • podstawowe dane identyfikacyjne;
 • podstawowe dane kontaktowe;
 • podstawowe dane kontaktowe elektroniczne;
 • opłaty za prenumeraty Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” oraz darowizny na rzecz Fundacji „Źródło”.

V. Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 • firmie księgowej;
 • firmom realizującym usługi pocztowe i kurierskie.

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy Państwa danych poza teren Polski.

VII. Okres przechowywania danych

 • Dane osobowe, które otrzymaliśmy od Państwa wraz z wniesionymi opłatami za prenumeratę Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” oraz złożonymi darowiznami na rzecz Fundacji „Źródło”, muszą być przechowywane przez nas dla celów sprawozdaw­czych i podatkowych przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności przez Fundację podatku.
 • Dane osobowe Prenumeratorów Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” przetwarzamy w okresie trwania zamówionej prenumeraty, a po tym okresie przechowujemy je do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu.
 • Państwa podstawowe dane identyfikacyjne i podstawowe dane kontaktowe możemy przetwarzać na potrzeby korespondencji (nie związanej z wysyłką Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” w ramach prenumeraty) do czasu, aż Państwo zgłoszą sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub sami ustalimy, że takie przetwarzanie Państwa danych straciło rację bytu.

VIII. Państwa prawa

Przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, jeżeli – Państwa zdaniem – nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych np. wyłącznie do ich przechowywania;
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego (jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu);
 • prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych – w przypadku, kiedy dane te są niezbędne do wykonania umowy lub ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Gdy zamawiają Państwo prenumeratę Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”, podanie przez Państwa podstawowych danych identyfikacyjnych i podstawowych danych kontaktowych może być warunkiem koniecznym zawarcia z nami umowy. Nie posiadając takich danych, nie będziemy w stanie przekazywać Państwu zamówionych gazet za pośrednictwem firm realizujących usługi pocztowe i kurierskie. Jednakże zawsze istnieje możliwość osobistego odbioru gazet w naszej siedzibie (patrz pkt I).

Podawanie podstawowych danych identyfikacyjnych oraz podstawowych danych adresowych podczas składania darowizny na rzecz Fundacji „Źródło” jest dobrowolne, jednakże brak takich danych uniemożliwi nam kontakt z Państwem. Nie będziemy mogli podziękować Państwu za dar, poinformować Państwa o tym, jak go wykorzystaliśmy, poinformować Państwa o przyszłych planach Fundacji. Nie będą mogli także Państwo otrzymać od nas potwierdzenia wpłaty, potrzebnego Państwu do uzyskania odpisu podatkowego.

X. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu

Fundacja „Źródło” nie prowadzi takich działań.

XI. Informacja o źródle danych

Państwa dane osobowe, które przetwarzamy, mogliśmy otrzymać z kilku, wyłącznie legalnych źródeł:

 • mogli Państwo przekazać je nam za pośrednictwem instytucji, przy pomocy której opłacili zamówioną prenumeratę Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło” lub wpłacili darowiznę na rzecz Fundacji „Źródło”;
 • podali je Państwo samodzielnie Fundacji, przykładowo podczas zamawiania prenumeraty Tygodnika Rodzin Katolickich „Źródło”, w korespondencji do Fundacji lub osobistej wizyty w siedzibie Fundacji;
 • mogliśmy także te dane otrzymać od Państwa rodziny lub znajomych podczas zamawiania prenumeraty, która ma być dla Państwa prezentem.