Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

W związ­ku z wej­ściem w życie Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (RODO) infor­mu­je­my, że prze­twa­rza­my Pań­stwa dane oso­bo­we. Szcze­gó­ły doty­czą­ce tych ope­ra­cji znaj­dą Pań­stwo poni­żej.

I. Admi­ni­stra­tor danych oso­bo­wych

Admi­ni­stra­to­rem Pań­stwa danych oso­bo­wych jeste­śmy my – Fun­da­cja „Źró­dło”, z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie, wydaw­ca Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”. Adres naszej sie­dzi­by to: ul. Smo­leńsk 2, 31–004 Kra­ków. Jeste­śmy wpi­sa­ni do Kra­jo­we­go Reje­stru Sądo­we­go pod nume­rem KRS: 0000064161. Nasz REGON to: 350528253, a NIP: 6760076101.

II. Inspek­tor Danych Oso­bo­wych

Wyzna­czy­li­śmy Inspek­to­ra Danych Oso­bo­wych, z któ­rym mogą się Pań­stwo kon­tak­to­wać w spra­wach ochro­ny swo­ich danych oso­bo­wych i reali­za­cji swo­ich praw przez e-mail: ido@zrodlo.krakow.pl; tele­fon: 12 422–74-18 lub pisem­nie na adres redak­cji: ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3, 30–074 Kra­ków

III. Cele i pod­sta­wy prze­twa­rza­nia

Prze­twa­rza­my Pań­stwa dane oso­bo­we w kil­ku celach:

 • prze­twa­rza­my dane pod­czas reali­zo­wa­nia zamó­wio­nej przez Pań­stwa pre­nu­me­ra­ty Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”, któ­re­go jeste­śmy wydaw­cą. Tego typu dzia­ła­nie odby­wa się w celu wyko­na­nia i na pod­sta­wie zawar­tej z Pań­stwem umo­wy (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • prze­twa­rza­my dane, któ­re poda­li Pań­stwo pod­czas opła­ca­nia zamó­wio­nej pre­nu­me­ra­ty Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” lub pod­czas skła­da­nia nam daro­wizn, ze wzglę­du na potrze­bę reali­za­cji cią­żą­cych na nas obo­wiąz­ków praw­nych (w tym przy­pad­ku podat­ko­wych) wzglę­dem nasze­go pań­stwa (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • może­my, wyko­rzy­stu­jąc posia­da­ne już dane oso­bo­we, nawią­zać z Pre­nu­me­ra­to­ra­mi Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” oraz Dar­czyń­ca­mi Fun­da­cji „Źró­dło” kon­takt listow­ny (ew. poprzez pocz­tę elek­tro­nicz­ną e-mail) lub tele­fo­nicz­ny w celu poin­for­mo­wa­nia Pań­stwa o waż­nych spra­wach doty­czą­cych pro­wa­dzo­nej pre­nu­me­ra­ty, Pań­stwa daro­wizn lub prze­ka­za­nia Pań­stwu innych, waż­nych z punk­tu widze­nia Fun­da­cji infor­ma­cji. Kore­spon­den­cję taką pro­wa­dzi­my z Pań­stwem, gdyż jest to nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • jako Fun­da­cja i wydaw­ca Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” pro­wa­dzi­my sze­ro­ką kore­spon­den­cję listow­ną (tak­że za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej e-mail) – przy­kła­do­wo z auto­ra­mi arty­ku­łów czy z oso­ba­mi zain­te­re­so­wa­ny­mi dzia­łal­no­ścią Fun­da­cji. Jest to nasz praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res (pod­sta­wa z art. 6 ust. 1. lit. f RODO).

IV. Kate­go­rie danych, któ­re prze­twa­rza­my

Oto kate­go­rie Pań­stwa danych, któ­re prze­twa­rza­my:

 • pod­sta­wo­we dane iden­ty­fi­ka­cyj­ne;
 • pod­sta­wo­we dane kon­tak­to­we;
 • pod­sta­wo­we dane kon­tak­to­we elek­tro­nicz­ne;
 • opła­ty za pre­nu­me­ra­ty Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” oraz daro­wi­zny na rzecz Fun­da­cji „Źró­dło”.

V. Odbior­cy danych

Pań­stwa dane oso­bo­we może­my udo­stęp­niać nastę­pu­ją­cym kate­go­riom pod­mio­tów:

 • fir­mie księ­go­wej;
 • fir­mom reali­zu­ją­cym usłu­gi pocz­to­we i kurier­skie.

VI. Prze­ka­zy­wa­nie danych do państw trze­cich lub orga­ni­za­cji mię­dzy­na­ro­do­wych

Nie prze­ka­zu­je­my Pań­stwa danych poza teren Pol­ski.

VII. Okres prze­cho­wy­wa­nia danych

 • Dane oso­bo­we, któ­re otrzy­ma­li­śmy od Pań­stwa wraz z wnie­sio­ny­mi opła­ta­mi za pre­nu­me­ra­tę Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” oraz zło­żo­ny­mi daro­wi­zna­mi na rzecz Fun­da­cji „Źró­dło”, muszą być prze­cho­wy­wa­ne przez nas dla celów sprawozdaw­czych i podat­ko­wych przez okres 5 lat, licząc od koń­ca roku kalen­da­rzo­we­go, w któ­rym upły­nął ter­min płat­no­ści przez Fun­da­cję podat­ku.
 • Dane oso­bo­we Pre­nu­me­ra­to­rów Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” prze­twa­rza­my w okre­sie trwa­nia zamó­wio­nej pre­nu­me­ra­ty, a po tym okre­sie prze­cho­wu­je­my je do cza­su zgło­sze­nia przez Pań­stwa sprze­ci­wu.
 • Pań­stwa pod­sta­wo­we dane iden­ty­fi­ka­cyj­ne i pod­sta­wo­we dane kon­tak­to­we może­my prze­twa­rzać na potrze­by kore­spon­den­cji (nie zwią­za­nej z wysył­ką Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” w ramach pre­nu­me­ra­ty) do cza­su, aż Pań­stwo zgło­szą sprze­ciw wzglę­dem ich prze­twa­rza­nia w tym celu lub sami usta­li­my, że takie prze­twa­rza­nie Pań­stwa danych stra­ci­ło rację bytu.

VIII. Pań­stwa pra­wa

Przy­słu­gu­je Pań­stwu:

 • pra­wo dostę­pu do swo­ich danych oraz otrzy­ma­nia ich kopii;
 • pra­wo do spro­sto­wa­nia (popra­wia­nia) swo­ich danych;
 • pra­wo do usu­nię­cia danych, jeże­li – Pań­stwa zda­niem – nie ma pod­staw do tego, aby­śmy prze­twa­rza­li Pań­stwa dane;
 • pra­wo do ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych np. wyłącz­nie do ich prze­cho­wy­wa­nia;
 • pra­wo do sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia w celu mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go (jeże­li sko­rzy­sta­ją Pań­stwo z tego pra­wa – zaprze­sta­nie­my prze­twa­rza­nia danych w tym celu);
 • pra­wo do prze­no­sze­nia danych do inne­go admi­ni­stra­to­ra danych – w przy­pad­ku, kie­dy dane te są nie­zbęd­ne do wyko­na­nia umo­wy lub ich prze­twa­rza­nie odby­wa się na pod­sta­wie zgo­dy;
 • pra­wo do wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zor­cze­go. Jeże­li uwa­ża­ją Pań­stwo, że prze­twa­rza­my Pań­stwa dane nie­zgod­nie z pra­wem, mogą Pań­stwo zło­żyć w tej spra­wie skar­gę do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Oso­bo­wych lub inne­go wła­ści­we­go orga­nu nad­zor­cze­go.

IX. Infor­ma­cja o wymogu/dobrowolności poda­nia danych

Gdy zama­wia­ją Pań­stwo pre­nu­me­ra­tę Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”, poda­nie przez Pań­stwa pod­sta­wo­wych danych iden­ty­fi­ka­cyj­nych i pod­sta­wo­wych danych kon­tak­to­wych może być warun­kiem koniecz­nym zawar­cia z nami umo­wy. Nie posia­da­jąc takich danych, nie będzie­my w sta­nie prze­ka­zy­wać Pań­stwu zamó­wio­nych gazet za pośred­nic­twem firm reali­zu­ją­cych usłu­gi pocz­to­we i kurier­skie. Jed­nak­że zawsze ist­nie­je moż­li­wość oso­bi­ste­go odbio­ru gazet w naszej sie­dzi­bie (patrz pkt I).

Poda­wa­nie pod­sta­wo­wych danych iden­ty­fi­ka­cyj­nych oraz pod­sta­wo­wych danych adre­so­wych pod­czas skła­da­nia daro­wi­zny na rzecz Fun­da­cji „Źró­dło” jest dobro­wol­ne, jed­nak­że brak takich danych unie­moż­li­wi nam kon­takt z Pań­stwem. Nie będzie­my mogli podzię­ko­wać Pań­stwu za dar, poin­for­mo­wać Pań­stwa o tym, jak go wyko­rzy­sta­li­śmy, poin­for­mo­wać Pań­stwa o przy­szłych pla­nach Fun­da­cji. Nie będą mogli tak­że Pań­stwo otrzy­mać od nas potwier­dze­nia wpła­ty, potrzeb­ne­go Pań­stwu do uzy­ska­nia odpi­su podat­ko­we­go.

X. Infor­ma­cja o zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym o pro­fi­lo­wa­niu

Fun­da­cja „Źró­dło” nie pro­wa­dzi takich dzia­łań.

XI. Infor­ma­cja o źró­dle danych

Pań­stwa dane oso­bo­we, któ­re prze­twa­rza­my, mogli­śmy otrzy­mać z kil­ku, wyłącz­nie legal­nych źró­deł:

 • mogli Pań­stwo prze­ka­zać je nam za pośred­nic­twem insty­tu­cji, przy pomo­cy któ­rej opła­ci­li zamó­wio­ną pre­nu­me­ra­tę Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło” lub wpła­ci­li daro­wi­znę na rzecz Fun­da­cji „Źró­dło”;
 • poda­li je Pań­stwo samo­dziel­nie Fun­da­cji, przy­kła­do­wo pod­czas zama­wia­nia pre­nu­me­ra­ty Tygo­dni­ka Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”, w kore­spon­den­cji do Fun­da­cji lub oso­bi­stej wizy­ty w sie­dzi­bie Fun­da­cji;
 • mogli­śmy tak­że te dane otrzy­mać od Pań­stwa rodzi­ny lub zna­jo­mych pod­czas zama­wia­nia pre­nu­me­ra­ty, któ­ra ma być dla Pań­stwa pre­zen­tem.