Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Komunikat Redakcji Tygodnika

Źródło nr 12

Tygo­dnik Rodzin Kato­lic­ki „Źró­dło” przez ponad 28 lat sta­rał się poma­gać wie­lu oso­bom w ich for­ma­cji reli­gij­nej i patrio­tycz­nej. Z infor­ma­cji do nas docie­ra­ją­cych wyni­ka­ło, że był cenio­nym narzę­dziem ewan­ge­li­za­cji. Ostat­nio wpro­wa­dza­ne ogra­ni­cze­nia wyni­ka­ją­ce z koniecz­no­ści wal­ki z epi­de­mią koro­na­wi­ru­sa powo­du­ją, iż – po szcze­gó­ło­wej ana­li­zie sytu­acji – musi­my zaprze­stać wyda­wa­nia tygo­dni­ka na czas nie­okre­ślo­ny. Numer 12, prze­zna­czo­ny na nie­dzie­lę 22 mar­ca — już wydru­ko­wa­ny — zosta­nie dostar­czo­ny tyl­ko pre­nu­me­ra­to­rom, otrzy­mu­ją­cym go za pośred­nic­twem pocz­ty. Druk kolej­nych nume­rów został wstrzy­ma­ny.

Podej­mu­jąc tę trud­ną decy­zję rów­no­cze­śnie pra­gnie­my skie­ro­wać nasze wyra­zy wdzięcz­no­ści do Czy­tel­ni­ków, podzię­ko­wać za – czę­sto wie­lo­let­nie – towa­rzy­sze­nie służ­bie reali­zo­wa­nej przez Redak­cję. Nasze wyra­zy wdzięcz­no­ści kie­ru­je­my tak­że do Księ­ży Bisku­pów, Księ­ży Pro­bosz­czów i wszyst­kich kapła­nów oraz Bra­ci i Sióstr zakon­nych, któ­rzy wie­lo­krot­nie nas wspie­ra­li i zachę­ca­li wier­nych do przy­chyl­no­ści wobec „Źró­dła”. Dzię­ku­je­my wszyst­kim Auto­rom, Pra­cow­ni­kom i Kol­por­te­rom, zaan­ga­żo­wa­nym w uka­zy­wa­nie się „Źró­dła”. Niech Pan Bóg wyna­gro­dzi wszyst­kim Wasz trud i bło­go­sła­wi Waszym rodzi­nom: „Bóg zapłać”!

Szcze­gól­ne wyra­zy wdzięcz­no­ści kie­ru­je­my do Ojca Dyrek­to­ra Radia Mary­ja za przy­ję­cie przed wie­lo­ma laty nasze­go tygo­dni­ka do pre­zen­to­wa­nia jego zawar­to­ści w Radiu Mary­ja i Tele­wi­zji Trwam. Było to dla nas wiel­kim wyróż­nie­niem i zobo­wią­za­niem do wier­nej służ­by Panu Bogu, Kościo­ło­wi i Pol­sce.

Ufni w Bożą Opatrz­ność, modli­my się o zacho­wa­nie w zdro­wiu wszyst­kich Pola­ków i innych naro­dów, o umoc­nie­nie w wie­rze i odno­wę życia rodzin­ne­go, o prze­strze­ga­nie praw Bożych przez wszyst­kich rzą­dzą­cych – w naszej Ojczyź­nie i na całym świe­cie.

Jezu Chry­ste, nasz Kró­lu i Zba­wi­cie­lu – zmi­łuj się nad nami!

Mary­jo, Kró­lo­wo Pol­ski i Kró­lo­wo Świa­ta – módl się za nami!

W imie­niu Redak­cji i Wydaw­cy

dr inż. Adam Kisiel — redak­tor naczel­ny

prof. dr hab. inż. Joan­na Duliń­ska — pre­zes Zarzą­du