Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kontakt

Tygo­dnik Rodzin Kato­lic­kich „Źró­dło”
ul. Kazi­mie­rza Wiel­kie­go 18/3
30–074 Kra­ków

sekre­ta­riat: 12 423–22-57
redak­cja: 12 421–75-49
pre­nu­me­ra­ta: 12 422–74-18
księ­go­wość: 12 346–20-40

@

Wia­do­mo­ści oraz wszel­kie komen­ta­rze i  uwa­gi pro­si­my wysy­łać za pomo­cą poniż­sze­go for­mu­la­rza lub bez­po­śred­nio na adres: redakcja[at]zrodlo.krakow.pl


imię:

nazwi­sko:

e-mail:

wia­do­mość:

Zapo­zna­łem się z klau­zu­lą infor­ma­cyj­ną o prze­twa­rza­niu danych oso­bo­wych przez Fun­da­cję „Źró­dło” i wyra­żam zgo­dę na prze­twa­rza­nie przez Fun­da­cję „Źró­dło” poda­nych powy­żej danych oso­bo­wych.