Tygodnik Rodzin Katolickich „Źródło”
ul. Kazimierza Wielkiego 18/3
30-074 Kraków

Sekretariat: 12 423-22-57
Redakcja: 12 421-75-49
Prenumerata: 12 422-74-18

Kościół buduje się na miłości

Ks. abp. Marek Jędraszewski

Św. Sta­ni­sław przy­świe­cał dąże­niom do zjed­no­cze­nia wszyst­kich ziem Pol­ski po roz­bi­ciu dziel­ni­co­wym, był nadzie­ją na odzy­ska­nie nie­pod­le­gło­ści po roz­bio­rach, tak­że współ­cze­śnie jest wzo­rem dla Pola­ków. (…) Obec­nie Kościół jest ata­ko­wa­ny. Kościół prze­ży­wa dzi­siaj z róż­nych powo­dów trud­ne chwi­le. Ale prze­cież jest on cią­gle tym samym świę­tym, kato­lic­kim i apo­stol­skim Kościo­łem. Musi­my uczyć się za przy­czy­ną św. Sta­ni­sła­wa i innych patro­nów naszej Ojczy­zny miło­ści do nie­go. (…) Jezus porów­ny­wał Kró­le­stwo Boże do zasia­ne­go pola, w któ­rym obok zbo­ża poja­wił się chwast. Aby go wyrwać, nale­ży pocze­kać do żniw. – Jest dobro i jest zło. I tak trze­ba patrzeć na Kościół. Nie wol­no ule­gać pro­pa­gan­dzie, któ­ra mówi, że w Koście­le jest tyl­ko zło. (…) Patrze­nie na Kościół wyłącz­nie poprzez zło ma na celu ode­bra­nie mu gło­su. Potrze­ba świad­ków wia­ry, któ­rzy będą mówić dobrze o Koście­le, modlić się za nie­go i poku­to­wać. (…) W Koście­le jest wie­lu dobrych, kocha­ją­cych ludzi, któ­rzy pokor­nie wie­rzą i cier­pią, sta­ją w obro­nie Jezu­sa. To w nich uka­zu­je się praw­dzi­wy Bóg. Nale­ży być czuj­nym, by ich dostrzec. (…) Odkry­cie żywe­go Kościo­ła i jego świad­ków to cudow­ne zada­nie, wzmac­nia­ją­ce wier­nych. O tego ducha odkry­wa­nia świad­ków Kościo­ła i o tę radość, że może­my wese­lić się wia­rą, o umac­nia­nie sie­bie nawza­jem pro­śmy dzi­siaj Boga peł­ne­go miło­ści, za przy­czy­ną patro­na Waszej para­fii, św. Sta­ni­sła­wa Bisku­pa i Męczen­ni­ka.

Frag­ment homi­lii wygło­szo­nej pod­czas Mszy św. odpu­sto­wej w para­fii pw. św. Sta­ni­sła­wa BM w Sza­ro­wie, 5 V 2019 r.

ks. abp Marek Jędra­szew­ski
Metro­po­li­ta Kra­kow­ski